Foto gwoup lidèchip SUNY Corning ak Komisyonè OPWDD Kerri Neifeld.
24 oktòb 2023

OPWDD ak SUNY Corning Community College anonse siksè pwogram mikwokredi pwofesyonèl sipò dirèk ak opòtinite pou enskripsyon prentan.

OPWDD ak SUNY Corning Community College anonse siksè pwogram mikwokredi pwofesyonèl sipò dirèk ak opòtinite pou enskripsyon prentan.

Biwo New York State pou Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD) ak Inivèsite Leta New York (SUNY) te mete tèt ansanm ak SUNY Corning Community College ak founisè sèvis andikap devlòpmantal yo nan zòn yo jodi a pou anonse pwogram mikwokreditasyon sipò dirèk kolèj la nan domèn devlopman. andikape ap aksepte enskripsyon prentan pou pwogram siksè sa a ki pral byento gradye 38 elèv nan domèn nan.

Pwogram SUNY Microcredential, yon patenarya ant The National Alliance for Direct Support Professionals, SUNY ak OPWDD, bay fòmasyon ki mennen nan sètifikasyon nasyonal nan konpetans diferan ak konpetans yo mande pou pwofesyonèl sipò dirèk jodi a. Yo ofri opòtinite pou mikrokreditasyon pwofesyonèl sipò dirèk nan 12 kolèj SUNY k ap patisipe yo nan tout eta a. SUNY Corning Community College se te premye lakou lekòl la ki te resevwa akreditasyon ak adopte pwogram kredansyèl la, ak 38 pwofesyonèl sipò dirèk espere gradye nan de premye kowòt elèv yo an Desanm. SUNY Corning ap rekrite aktivman pou gwoup etidyan Prentan pwochen an.

SUNY Chancellor King te di, “Lè li prepare 38 elèv avèk siksè pou gradye nan pwogram inogirasyon li a, Corning Community College te afime angajman li pou sipòte pwofesyon sipò dirèk nan New York State. Kòm bezwen pou plis pwofesyonèl kalifye nan domèn sa a ap ogmante, mwen anvi wè pwogram mikwokreditasyon sa a grandi pou akeyi plis elèv nan Corning Community College ak lòt 11 enstitisyon SUNY ki ofri pwogram ki gen sans sa a."

Kerri Neifeld, Komisyonè OPWDD, te di, “N ap tande pwofesyonèl sipò dirèk nan pwogram nan ke yo santi yo gen pouvwa pou pran desizyon ak anplwaye meyè pratik, pandan y ap prepare pou pran pwochen etap yo nan karyè yo. Nan OPWDD, nou kontan wè pwogram Microcredential la ap pran momantòm nan kanpis SUNY atravè eta a epi nou apresye angajman SUNY ak patnè founisè nou yo pou fè efò sa a yon siksè. Nou ta renmen remèsye SUNY Corning Community College paske li se pyonye nan kourikoulòm sa a ki gaye tankou dife sovaj atravè eta a. Pwogram sa a pral ede nou atire plis pwofesyonèl sipò dirèk nan domèn trè enpòtan sa a.”

Prezidan Corning Community College (CCC), te ajoute, “Sètifikasyon nasyonal rekonèt fòmèlman responsablite inik pwofesyon Pwofesyonèl Sipò dirèk la epi kreye chemen karyè enpòtan ki pral sipòte retansyon ak avansman. SUNY Corning ap enkòpore mikrokreditasyon sa yo nan pwogram diplòm Sèvis Imen li yo ak pwofesè devwe nou an, avèk sipò Pwofesè Asosye ak Prezidan Depatman Eric A. Smith ak Dwayen Asosye Enstriksyon Deborah A. Beall, te deja pilote aplikasyon pou elèv lekòl segondè yo ak travayè ki an plas yo. .”

Ofisye Chèf Operasyon Able2, Cara Starkweather, te di konsa, “Able2 kontan anpil pou l genyen anplwaye k ap patisipe nan opòtinite sètifikasyon DSP SUNY CCC ofri an patenarya ak OPWDD. Ogmante enpòtans travay DSP yo fè se esansyèl nan domèn nou an, e pwogram sa a se yon fason pou sa ka akonpli.”

Prezidan Pathways, Inc. ak Ofisye Chèf Egzekitif Joseph M. Cevette te deklare, “Bezwen pwofesyonèl sipò dirèk pa janm pi wo, e pwogram tankou mikrokredisyon DSP yo se yon etap enpòtan nan bon direksyon an. Kounye a nou gen 16 anplwaye ki enskri nan pwogram DSP I ak II nan CCC e nou deja wè retou a paske anplwaye sa yo ap aplike imedyatman sa yo aprann yo. Nou gen espwa ke pwogram sa a ak lòt tankou li pral jenere plis enterè nan kominote a pou pozisyon sipò dirèk.”

Sipòte atravè $5 milyon dola nan finansman federal ki soti nan Lwa sou Plan Sekou Ameriken (ARPA), pwogram mikwo-kredansyal la vize ede anplwaye sipò dirèk ki deja ap travay nan pwofesyon an ak moun ki nouvo nan domèn andikap devlòpmantal la nan jwenn kredi kolèj ki satisfè kondisyon pou sètifikasyon nan men The. Alyans Nasyonal pou Pwofesyonèl Sipò Dirèk. Elèv yo pral kapab jwenn sètifikasyon nasyonal ak kredi kolèj pou yon sètifika, yon diplòm asosye oswa yon diplòm bakaloreya. Pwogram sibvansyon an kouvri ekolaj, sètifikasyon, frè, liv ak sipò elèv yo, epi elèv yo ka touche yon sèl fwa $750 alokasyon. Chak kanpis SUNY k ap patisipe yo ap travay avèk yon patnè founisè OPWDD ki opere oswa ki afilye pou ede travayè ki gen ansèyman yo amelyore konpetans yo oswa pou bay estaj pou moun ki nouvo nan domèn nan.

Alyans Nasyonal pou Pwofesyonèl Sipò Dirèk Prezidan/Chèf Egzekitif Joseph M. Macbeth mete aksan sou enpòtans inisyativ sa a. “Pou efektivman abòde pwoblèm sistemik ki dire lontan ki antoure mendèv swen dirèk la mande pou nouvo lide ak estrateji fonse. Li enpòtan pou nou jwenn fason pou atire ak rekonèt yon nouvo jenerasyon pwofesyonèl. NADSP gen onè pou l travay avèk Biwo pou Moun Andikape Devlopman yo ak Inivèsite Leta New York pou kreye yon chemen sètifikasyon nasyonal pou elèv ki prepare yo ak konesans, ladrès ak valè ki nesesè pou konstwi bon jan kalite sipò pou New Yorkers ki gen andikap. Felisitasyon Corning Community College pou sipò yo byen bonè nan pwogram micccredentialing la ak pou angajman yo pou konstwi pwochen jenerasyon moun kap bay swen dirèk yo.”

Y ap ofri elèv ki enskri yo ki poko travay nan domèn andikap devlòpmantal yo opòtinite aprantisaj ki baze sou travay ak founisè sèvis OPWDD oswa OPWDD ki sètifye. Anplis de sa, la Sant Rejyonal pou Transfòmasyon Mendèv—pi gwo sistèm resous ak sipò eta a pou ajans founisè OPWDD ak pwofesyonèl sipò yo—p ap ofri fòmasyon, antrenè ak sipò bay founisè k ap patisipe nan pwogram nan.

Pwogram mikwo-kredansyèl sa yo apiye sou efò Gouvènè Kathy Hochul ap fè pou elaji mendèv pwofesyonèl sèvis dirèk la epi adrese mank travayè yo. Otòn pase a, OPWDD te antre nan yon patenarya pou twa ane, $10 milyon dola ak NADSP pou ofri twa nivo kalifikasyon pou pwofesyonèl sipò dirèk ak sètifikasyon sipèvizè premye liy atravè Akademi E-Badge li a.

 

Konsènan Pwogram Microkredential SUNY

Ane akademik sa a, SUNY pral ofri prèske 700 mikrokredisyon yo nan 51 nan 64 kanpis li yo. Mikwokredilite yo se kalifikasyon ki pi piti, ki konsantre sou akademik ak konpetans ki ka ranpli nan mwa, pa ane. Pwogram SUNY fèt pou bay moun k ap touche yo ladrès, konesans ak eksperyans imedyat ki pare pou mendèv, pandan l ap bay yon chemen pou jwenn lòt kalifikasyon, sètifika ak diplòm. Rekonèt ak Prim Innovasyon Mendèv nan Konsèy Biznis New York State nan Edikasyon siperyè, SUNY. mikrokredisyon yo ogmante aksè nan edikasyon siperyè lè yo ofri yon lòt chemen pou New Yorkers yo jwenn kalifikasyon yo bezwen pou yo atenn objektif akademik ak karyè yo, pandan y ap satisfè bezwen biznis ak endistri New York yo an kolaborasyon.

 

Konsènan OPWDD
Biwo New York State pou Moun Andikape Devlòpmantal yo (OPWDD) bay moun ki gen andikap devlopmantal yo bon jan kalite sipò ak sèvis ki santre sou moun, tankou andikap entelektyèl, paralezi serebral, sendwòm Down, twoub spectre otis ak lòt andikap newolojik. OPWDD bay sèvis dirèkteman ak atravè yon rezo plis pase 600 founisè ki pa fè pwofi. Misyon OPWDD se ede moun ki gen andikap devlòpmantal yo viv lavi ki pi rich ki gen ladann relasyon ki gen sans, bon sante, kwasans pèsonèl, ak yon kay nan kominote yo. Pou plis enfòmasyon, vizite www.opwdd.ny.gov oswa konekte avèk nou sou Facebook, Twitter, ak Instagram.

 

Konsènan State University of New York

State University of New York, ki selebre 75yèm anivèsè li ane sa a, se pi gwo sistèm edikasyon siperyè konplè Ozetazini, epi plis pase 95 pousan nan tout New Yorkers ap viv nan yon distans 30 mil ak nenpòt nan 64 kolèj ak inivèsite SUNY. . Nan tout sistèm nan, SUNY gen kat sant sante akademik, senk lopital, kat lekòl medikal, de lekòl dantè, yon lekòl dwa, pi ansyen lekòl maritim nan peyi a, sèl kolèj optometri eta a, epi li jere yon laboratwa nasyonal Depatman Enèji Ameriken. An total, SUNY sèvi anviwon 1.4 milyon elèv pami tout pòtfolyo kou ak pwogram ki gen kredi ak ki pa gen kredi, edikasyon kontinyèl, ak pwogram sansibilizasyon kominotè. SUNY sipèvize prèske yon ka nan rechèch akademik nan New York. Depans rechèch nan tout sistèm nan se prèske $1.1 milya dola nan ane fiskal 2022, ki gen ladan kontribisyon enpòtan nan men elèv yo ak pwofesè yo. Gen plis pase twa milyon ansyen elèv SUNY atravè lemond, epi youn sou twa New Yorkers ki gen yon diplòm kolèj se yon ansyen elèv SUNY. Pou aprann plis sou fason SUNY kreye opòtinite, vizite www.suny.edu.

 

###