18 novanm 2021

OPWDD Anonse Apwobasyon Federal pou Nouvo Chanjman nan Apendis K

OPWDD Anonse Apwobasyon Federal pou Nouvo Chanjman nan Apendis K

Envestisman esansyèl nan mendèv sipò dirèk ap vini byento

Chè Zanmi ak kòlèg yo,

Biwo pou Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD) kontan anonse l ap apwobasyon federal nouvo chanjman nan OPWDD Apendis K a ki pral pèmèt envestisman esansyèl nan mendèv sipò dirèk founisè sèvis nou yo. OPWDD ap fè envèstisman nesesè sa yo pou ede imedyatman abòde mank mendèv sistèm sèvis nou an ap rankontre kounye a.

Nouvo envestisman yo enkli:

  • Ankourajman pou Pèfòmans Mendèv COVID-19
  • Mendèv lonjevite ak Retansyon Bonis
  • Peman ankourajman pou vaksinasyon COVID-19

Anèks K a se yon seri chanjman ki aplike nan Egzansyon OPWDD pou Sèvis Konpreyansif Lakay ak Kominotè (HCBS) pou adrese COVID-19. Apwobasyon federal se yon etap enpòtan nan bay envèstisman mendèv yo ki enkli nan Plan Depans NYS American Rescue Plan Act epi li pral pèmèt OPWDD kòmanse distribisyon resous finansye pou bay soulajman Pwofesyonèl Sipò Dirèk yo ak founisè Swen Familyal.

OPWDD pral kòmanse aplike dispozisyon sa yo imedyatman lè li bay ajans founisè yo ak entèmedyè fiskal yo enfòmasyon adisyonèl (pou ankourajman ak bonis yo dwe distribye bay anplwaye ki dirije pwòp tèt yo). OPWDD pral mande founisè yo pou yo ranpli yon sondaj sou mendèv DSP yo pou yo ka kalkile pèfòmans apwopriye Mendèv ak ankourajman Vaksinasyon yo. N ap mande founisè yo tou pou yo ranpli yon atestasyon ke yo pral itilize lajan yo jan yo gen entansyon pou DSP yo ak founisè Swen Familyal yo. Peman Bonis Lonjevite yo pral kòmanse peye apre retounen nan yon ranpli atestasyon; peman Bonis Retansyon an pral peye pita nan ane fiskal eta a. Yo mande founisè yo pou yo travay rapidman pou yo retounen enfòmasyon ki nesesè yo bay OPWDD. Nou espere kapab pibliye Peman ankourajman yo nan kòmansman ane 2022 si nou gen tout enfòmasyon ki nesesè pou fè sa.

Yon webinar enfòmasyon ap fèt apre jou fèt Thanksgiving la pou ede moun enfòme plis sou pwosesis peman an. Detay yo pral swiv semèn pwochèn.

Mèsi pou defans ou kontinye. Nou espere fè sa yo ak lòt envestisman enpòtan nan Pwofesyonèl Sipò Dirèk pou ede rezoud mank mendèv aktyèl la.

Sensèman,

Kerri E. Neifeld
Komisyonè enterimè

 

Nan moman sa a, debousman sa yo disponib sèlman pou founisè swen fanmi yo ak travayè sipò dirèk ki anplwaye pa founisè sèvis volontè yo, ki gen ladan anplwaye ki bay sèvis nan pwogram otodireksyon an. Diskisyon yo ap kontinye konsènan travayè sipò dirèk travay leta yo.