26 jiyè 2023

OPWDD lanse kanpay nan tout eta a pou konbat stigma kont moun ki gen andikap nan devlopman nan anivèsè ADA a, lanse ekspozisyon piblik

OPWDD lanse kanpay nan tout eta a pou konbat stigma kont moun ki gen andikap nan devlopman nan anivèsè ADA a, lanse ekspozisyon piblik
OPWDD devwale Kanpay Milti-Media nan tout eta a "Gade pi lwen andikape devlopman mwen an" ak ekspozisyon "The Path Forward: Beyond Willowbrook" an patenarya ak DDPC.
Tèks Altènatif
Tèks Altènatif
Videyo: Konferans pou laprès OPWDD Lanse Nouvo Kanpay Anti-Stigma

 

Biwo New York State pou Moun Andikape Devlòpmantal yo (OPWDD) te anonse jodi a yon nouvo kanpay nan tout eta a ki rele “Gade pi lwen pase Andikap Devlopman mwen an” pou konbat stigma ke moun ki gen andikap devlòpmantal yo rankontre nan lavi yo chak jou. Kanpay la te devwale pa OPWDD ak New York's Developmental Disabilities Planning Council (DDPC) pou kowenside ak anivèsè Americans With Disabilities Act 26 jiyè.

Kanpay anti-stigma "Gade pi lwen pase andikap devlòpmantal mwen an" te ankouraje pa lejislasyon Gouvènè Hochul te siyen an 2022 ki te dirije OPWDD pou devlope ak aplike yon kanpay sansibilizasyon piblik ki konbat diskriminasyon, stigma ak estereyotip sou moun ki gen andikap devlòpmantal. Lwa a te antre an vigè nan mwa septanm 2022.

Evènman jodi a te gen ladann lansman yon ekspozisyon ajou ki prezante yon delè evènman istorik kle ki te afekte New Yorkers ki gen andikap devlòpmantal yo. Ekspozisyon an tou prezante dokimantè DDPC te pwodwi yon demi èdtan The Path Forward: Remembering Willowbrook ki mete aksan sou enpak inefikasite gouvènman an, refòm ki te lakòz, ak eritaj Willowbrook State School. Ekspozisyon an pral parèt nan South Concourse Empire State Plaza pandan tout jounen travay la.

De goch a dwat: Kim Hill Ridley, Ofisye anchèf andikape pou New York State; Kerri E. Neifeld, Komisyonè biwo pou moun ki gen andikap nan devlopman; Vicky Hiffa;On. Carrie Woerner, Manm Asanble New York State ak Vicky Hiffa, Direktè Egzekitif Enterimè, Konsèy Planifikasyon Devlopman Andikape New York State .
Lansman Kanpay Anti-Stigma "Look Beyond" nan Empire State Plaza nan 33yèm anivèsè ADA a – Nan foto de goch a dwat, Kim Hill Ridley, Ofisye anchèf andikape New York State ; Kerri E. Neifeld, Komisyonè Biwo New York State pou Moun ki gen Andikap Devlopman; Onorab. Carrie Woerner, Manm Asanble Eta New York State ; Vicky Hiffa, Direktè Egzekitif Enterimè, Konsèy Planifikasyon Andikape Devlopman New York State .

"Nan New York, nou fyè anpil nan pwoteje ak avanse dwa tout New Yorkers, enkli moun ki gen andikap devlòpmantal," te di Gouvènè Adjwen Antonio Delgado. "Mwen fyè dèske m fè pati yon administrasyon k ap pran etap enpòtan pou mete aksan sou ak selebre kontribisyon fòmidab kominote andikap devlòpmantal la nan tout gran eta nou an. N ap kontinye bay pouvwa ak sipòte yo."

“OPWDD fè pi plis pase bay sipò pou moun ki gen andikap nan devlopman. OPWDD fyè pou l pwomouvwa ak atire atansyon sou anpil New Yorkers ki gen andikap devlòpmantal ki soti toupatou nan eta nou an ke nou gen chans pou kominike ak defann chak jou,” Kerri E. Neifeld, Komisyonè Biwo pou Moun Andikape Devlopman yo di. “Yon pati nan defans nou an ap kontinye edike piblik la sou andikap devlòpmantal yo epi ede moun aprann plis sou kamarad yo, vwazen yo, kòlèg travay yo, ak manm kominote yo ki gen andikap nan devlopman yo. Nou kontan anpil pou nou lanse kanpay enpòtan sa a epi defi moun atravè eta nou an pou yo 'Gade pi lwen pase' andikap devlopman yon moun epi wè moun nan pou tout sa yo ye."

Komisyonè Biwo Sante Mantal Eta New York la, Doktè Ann Sullivan, te di, “Stigma ak estereyotip negatif kont moun ki gen andikap devlopman oswa maladi mantal mennen nan diskriminasyon nan lojman, edikasyon, travay ak lòt opòtinite. Stigma kapab tou diminye estim pwòp tèt yon moun, dekouraje yo pou chèche èd ak enpak negatif sou relasyon yo. OMH te travay depi lontan pou diminye stigma sou maladi mantal, e nou kontan sipòte OPWDD nan efò yo pou adrese stigma ki fè moun ki gen andikap nan devlopman yo.”

“Ekip mwen an ak mwen fyè dèske n patisipe nan devlopman kanpay sèvis piblik “Look Beyond” ki vize pou retire estigma yo tache ak moun ki gen andikap devlòpmantal yo paske yon pati nan misyon biwo nou an se asire entegrasyon, enklizyon ak aksè pou chak Nouyòkè, kèlkeswa kalite andikap yo genyen,” te deklare Kim Hill Ridley, Biwo Enfimite New York State. "Ede retire estigma danjere e ki pa egzak ki tache ak moun ki gen andikap devlopman yo se absoliman nesesè pou reyalize objektif nou epi redwi diskriminasyon moun yo fè fas a akòz estereyotip negatif sa yo."

Kanpay sansibilizasyon piblik anti-stigma "Look Beyond" la itilize fowòm piblik ak sou entènèt, medya sosyal ak mas, ak radyo ak piblisite ekri an lèt detache pou edike piblik la sou andikap devlopmantal yo, epi mete aksan sou kontribisyon pozitif moun ki gen andikap devlòpmantal nan eta yo ak kominote yo. Atravè simagri rich, divès ak grafik, istwa yo enkli mesaj irezistib ki reflete bezwen inivèsèl pou aprann, grandi, epi konekte. 

Anpil moun ki gen andikap devlòpmantal toujou fè eksperyans estereyotip ak diskriminasyon pre-ansent nan divès aspè nan lavi, tankou aksè a lojman, travay, ak swen medikal, ki ka mennen nan move rezilta sante fizik ak mantal osi byen ke esklizyon sosyal ak izolasyon. Kanpay la ap chèche sansibilize moun ki gen andikap devlòpmantal yo ka libere anba stigma yo. OPWDD te travay ak moun ki gen enterè kle yo, ki gen ladan Biwo New York State Ofisye Anchèf Andikape, Biwo Sante Mantal New York State New York State, Konsèy Konsiltatif Twoub Spectrum Otis yo, Self Advocacy Association nan Eta New York, New York Association on Independent Living, Developmental Disabilities Planning Council, Komite Sèvis Sipò pou Fanmi OPWDD, Komite Sèvis Sipò pou Fanmi nan tout Eta OPWDD, Komite Sèvis Sipò pou Fanmi nan tout Eta OPWDD, Asosyasyon Sèvis Planifikasyon Pwofesyonèl Chinwa a.

Nan nwayo misyon DDPC a se rekonesans ke andikap se yon pati natirèl nan divès eksperyans imen an, ki ta dwe rekonèt, respekte ak selebre,” te di Vicky Hiffa, Direktè Egzekitif Enterimè NYS DDPC. "Pou avanse pou elimine estigma sou moun ki gen andikap, li enpòtan pou nou edike sou rasin defans ak dwa andikap yo epi pale sou leson Willowbrook pou istwa pa repete."

Senatè John W. Mannion te di, "Kanpay sansibilizasyon milti-medya sa a ankouraje enklizivite epi li pral ede enspire New Yorkers pou yo rejte stigmatizasyon zanmi nou yo ak moun nou renmen yo ki gen yon andikap entelektyèl oswa devlòpmantal. Kòm patwone pwojè lwa Sena a, objektif mwen se edike piblik la, kraze baryè yo, epi selebre talan inik ak kontribisyon tout New Yorkers."

“Mwen fyè dèske mwen te pase yon lwa ki ede ankouraje akseptasyon New Yorkers andikape yo epi ki sipòte yon kanpay sansibilizasyon piblik ki mete aksan sou anpil kontribisyon yo nan gwo eta nou an,” te deklare Madanm Asanble Carrie Woerner. "Etandone lefèt ke 1 sou 6 timoun Ozetazini gen youn oswa plis andikap entelektyèl oswa devlòpmantal, tankou ADHD, Twoub Spectrum Otis oswa Paralezi Serebral, mete ann aplikasyon pwogram edikatif se kle pou diminye stigma, bay moun pouvwa ak amelyore enklizivite nan kominote a."   

Courtney Burke, Prezidan Komisyon Konsèy Konsiltatif Twoub Spectrum Otis Eta Eta New York, te deklare, “Li ekstrèmman enpòtan pou nou wè lidèchip Gouvènè a nan pwomosyon konsyantizasyon ak diminye stigma sou moun ki gen andikap devlòpmantal. Ouvè lespri moun sou kapasite moun ki gen andikap yo se yon gwo priyorite Konsèy Konsiltatif Autism Spectrum, e nou kontan wè sipò li atravè nouvo inisyativ sa a.”

“New York se eta opòtinite,” te di Josh Mirsky nan Long Island, yon manm Konsèy Konsiltatif Twoub Spectrum Autism ki te patisipe nan gwoup konsantre a.  “Pandan twò lontan, moun ki gen andikap yo pa gen menm opòtinite nan sosyete a ak moun ki pa gen andikap akòz estigma sosyete a. Stigma yo enjis kenbe moun tounen, epi li bezwen lidèchip vre pou konbat sa a.  Antanke manm gwoup konsantre ak Konsèy Konsiltatif Twoub Spectrum Otis la, mwen bat bravo pou Gouvènè Hochul pou lidèchip li ak aksyon li pou adrese stigma.”

Pou jwenn plis enfòmasyon sou Kanpay Anti-Stigma “Look Beyond” OPWDD, tanpri vizite https://opwdd.ny.gov/lookbeyond sit entènèt OPWDD oswa kontakte [email protected].

 

Gade paj Toolkit Look Beyond Campaign la

 

Pou wè dokimantè DDPC a, The Path Forward: Remembering Willowbrook, epi pou aprann plis sou vwayaj istorik defansè sa a, vizite: https://ddpc.ny.gov/path-forward.