17 fevriye 2023

Mizajou: Peryòd Kòmantè Piblik FOFILLS pwolonje jiska 31 mas

Mizajou: Peryòd Kòmantè Piblik FOFILLS pwolonje jiska 31 mas

OPWDD kontan anonse l ke peryòd kòmantè piblik sou bouyon Request for Applications (RFA) pou pwogram OPWDD la: Opòtinite Finansman pou Lèt Sipò pou Viv Endepandan (FOFILLS) ki te anonse nan dat 29 novanm 2022 te pwolonje jiska 31 mas, 2023.

Yo anrejistre yon webinar enfòmasyon sou bouyon RFA a e kounye a disponib sou sitwèb OPWDD la. 

Kòmantè yo soumèt yo pral ede OPWDD nan devlope yon nouvo pwosesis pou revize demann finansman alontèm pou Sibvansyon Lojman pou pwopozisyon lojman ki pa enkli finansman kapital Eta oswa Vil Nouyòk. Yo ka voye kòmantè pa imèl bay [email protected] oswa pa lapòs Etazini bay Ekip Lojman OPWDD nan 44 Holland Ave, Albany NY 12229.

Yo pral sèvi ak aplikasyon FOFILLS la pou mande gwoup sibvansyon pou lojman pou moun ki gen andikap devlòpmantal ki pral viv ansanm ak kat oswa plis moun ki gen andikap devlòpmantal nan yon apatman, yon kay pou yon sèl fanmi oswa yon gwoup kay ki nan menm lokalite ki posede pa yon moun ki apwouve. Founisè OPWDD.

Apre peryòd kòmantè a, OPWDD pral pibliye yon repons a kòmantè piblik li resevwa yo epi kominike chanjman yo pral fè nan Demann pou Aplikasyon an kòm repons a kòmantè yo. OPWDD pral lage aplikasyon final la pou fon sa yo nan fen sezon prentan 2023.

Lien ak Draft RFA

Link ak ADM

Link nan webinar enfòmasyon