27 oktòb 2023

Vibrant Brands, Inc. Seleksyone pou Desine Kanpay Rekritman Maketing DSP nan tout Eta a

Vibrant Brands, Inc. Seleksyone pou Desine Kanpay Rekritman Maketing DSP nan tout Eta a

Chè Zanmi ak kòlèg yo,

Mwen kontan pataje ke OPWDD ap kòmanse travay nou ak Vibrant Brands, Inc. pou devlope ak lanse yon kanpay rekritman maketing nan tout eta a pou ogmante ak grandi mendèv sipò dirèk la.

Pa gen okenn defi devan nou ki pi ijan pase nesesite pou asire ke OPWDD ak patnè founisè san bi likratif nou yo gen anplwaye ki nesesè pou sipòte New Yorkers ki gen andikap nan devlopman.

Atravè yon demann pou pwopozisyon ki te pibliye pi bonè ane sa a, nou te chwazi Vibrant Brands, Inc. pou ede nou fè rechèch ak konsepsyon yon kanpay efikas pou enfòme piblik la sou valè Pwofesyonèl Sipò Dirèk yo pote nan kominote nou yo epi konekte moun k ap chèche travay ki kalifye, ki gen konpasyon ak sa. jaden rekonpanse. Vibrant pote 20 ane eksperyans nan maketing pou òganizasyon san bi likratif, ak yon konsantre anpil sou ede yo rekrite pou Pwofesyonèl Sipò Dirèk, enfimyè ak lòt pwofesyonèl swen sante.

Vibrant ap travay ak yon gwoup divès konseye ki fòme ak defansè pwòp tèt ou yo, reprezantan ajans founisè san bi likratif yo, manm fanmi yo ak anplwaye OPWDD, Vibrant pral devlope yon kanpay medya nan tout eta a ki ankouraje domèn sipò dirèk pou moun ki gen andikap devlòpmantal. Objektif li genyen de fwa ─ pou devlope yon konpreyansyon ak apresyasyon komen pou travay ki gen sans sa a epi devlope yon sit entènèt entèaktif ki pral konekte nouvo kandida mendèv yo ak opòtinite travay ak founisè sèvis atravè eta a.  

Mank Mendèv kontinye gen enpak sou lavi moun ki gen andikap devlòpmantal yo. Mwen konnen mank sa yo ap afekte nou tout. Pandan ane ki sot pase a, OPWDD te lanse plizyè inisyativ ki vize pou sipòte mendèv sipò dirèk la, ki gen ladan peman bonis dirèk bay travayè yo pou sèvis yo pandan pandemi COVID la ak travay avèk The National Alliance for Direct Support Professionals and the State University of New York pou lanse. , epi angaje elèv yo nan nouvo opòtinite edikasyonèl atravè eta a.

Anplis de sa, OPWDD ap travay ak New York Alliance for Inclusion and Innovation pou bay asistans teknik bay founisè sèvis atravè eta a. Efò sa a te angaje founisè sèvis yo nan oto-evalyasyon òganizasyonèl yo pou ede yo vin pi efikas nan rekritman ak retansyon yo ak yon kominote-of-pratik ki pral sipòte pratik ranfòse mendèv.

Kanpay rekritman maketing la pral konplete efò sa yo nan yon fason enpòtan lè li rive dirèkteman nan kandida travay yo nan tout pati nan eta a ak yon envitasyon konvenkan ak opòtinite pou rantre nan misyon nou epi antre nan yon karyè ki gen enpak. Kanpay la pral angaje nouvo pisin kandida travay, tankou Nouvo Ameriken, elèv lekòl segondè, etidyan kolèj k ap chèche travay a tan pasyèl oswa karyè nan sèvis imen, kandida dezyèm karyè ak lòt moun.

Travay nou pou ranfòse ak sipòte mendèv sipò dirèk la ap kontinye chak jou. Gen anpil plis pou fè. Kòm OPWDD te rekonèt National Direct Support Professional semèn pase a, se te privilèj mwen pou rankontre ak pale ak anpil DSP. Kòm toujou, mwen te ankouraje ak imilite pa gwo angajman pèsonèl yo nan travay yo. Tande istwa defi yo ak reyalizasyon yo ankouraje m pou m kontinye avanse travay nou bezwen fè kòm yon ajans – an patenarya avèk nou tout – pou sipòte moun ki gen andikap devlòpmantal ak pwofesyonèl devwe yo ki travay avèk pasyon pou ede yo reyisi.

Sensèman,

Kerri E. Neifeld Komisyonè