Avi pou Sèvis ki deja egziste

Avi Responsablite OPWDD 02

Founisè sèvis yo dwe itilize Avi sou Responsablite sa yo ann akò ak pwosesis ki endike nan Gid Referans Rapid sou Responsablite pou Sèvis, Anèks 1, ak Apendis 2.

Gade lòt fòm responsablite.