Sipòte moun yo viv, travay ak patisipe nan kominote yo

Biwo Eta Nouyòk pou Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD) responsab pou kowòdone sèvis pou Nouyòkè ki gen andikap nan devlopman, tankou andikap entelektyèl, paralezi serebral, sendwòm Down, twoub spectre otis, sendwòm Prader-Willi ak lòt andikap newolojik. Li bay sèvis dirèkteman ak atravè yon rezo apeprè 500 ajans ki bay sèvis san bi likratif, ak anviwon 80 pousan nan sèvis ki ofri pa òganizasyon prive yo ak 20 pousan nan sèvis leta yo bay.

Opòtinite karyè

Nan OPWDD, ou vin nan ajans lan pou yon travay, men ou rete pou yon karyè. OPWDD opere 13 biwo nan tout eta a, ak pozisyon ki disponib nan chak konte.

Gwo Benefis yo enkli: • Sekirite Travay • Asirans Sante • Plan retrèt • Vakans Peye • Jou Ferye Peye • Konje Maladi Peye • Opòtinite pou Avanse • Ak Plis Plis!
2 gason
Sèvis nou yo
Aksede sipò OPWDD

Sèvis ak sipò OPWDD oswa founisè sèvis nou yo bay yo ka ede w rete lakay ou chwazi a; jwenn travay ak lòt aktivite ki gen sans pou patisipe; bati relasyon nan kominote a, epi fè eksperyans sante ak byennèt. 
 

 

Sipò

Enfòmasyon pou Founisè yo

Bay bon jan kalite sipò ak sèvis se objektif founisè sèvis OPWDD yo, òganizasyon kowòdinasyon swen yo, founisè swen pou fanmi yo ak manadjè swen yo. Enfòmasyon, konsèy, zouti, règleman ak konsèy disponib pou founisè yo pou ede asire konsistans nan sèvis atravè eta a.

 

Founisè yo

 

Patisipasyon Kominote

Ankouraje enklizyon nan kominote w la epi ede moun ki gen andikap devlòpmantal yo jwenn travay, fasilite tranzisyon yo soti nan lekòl la pou yo viv nan kominote a, envite yo nan kote w ap adore w, oswa pran yon moun lakay ou epi pran swen yo kòm yon Founisè Swen Familyal. 
 

 

Patisipe

Sak ap pase

Gouvènè Hochul te anonse ke Biwo Eta Nouyòk pou Moun Andikape Devlopman yo te antre nan yon patenarya 10 milyon dola ak National Alliance for Direct Support Professionals pou elaji opòtinite pou kalifikasyon pwofesyonèl pou pwofesyonèl sipò dirèk nan domèn andikap nan devlopman nan tout Eta New York. 

OPWDD fè reyinyon piblik chak trimès pou pataje nouvo enfòmasyon sou sèvis ak sipò yo, epi pou bay moun nou sipòte yo, manm fanmi yo ak moun ki sipòte yo opòtinite pou bay fidbak. 

 

Pa nimewo yo
Aprann plis sou kantite moun ki enskri nan diferan sipò ak pwogram OPWDD ofri.
Rete Enfòme
Jwenn Dènye Nouvèl OPWDD ki soti toupatou nan New York