Sipòte moun yo viv, travay ak patisipe nan kominote yo

Biwo Eta Nouyòk pou Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD) responsab pou kowòdone sèvis pou Nouyòkè ki gen andikap nan devlopman, tankou andikap entelektyèl, paralezi serebral, sendwòm Down, twoub spectre otis, sendwòm Prader-Willi ak lòt andikap newolojik. Li bay sèvis dirèkteman ak atravè yon rezo apeprè 500 ajans ki bay sèvis san bi likratif, ak anviwon 80 pousan nan sèvis ki ofri pa òganizasyon prive yo ak 20 pousan nan sèvis leta yo bay.

KANVWA KARYÈ OU NAN OPWDD
Nan OPWDD, ou vin nan ajans lan pou yon travay, men ou rete pou yon karyè.
Sèvis nou yo
Aksede sipò OPWDD

Sèvis ak sipò OPWDD oswa founisè sèvis nou yo bay yo ka ede w rete lakay ou chwazi a; jwenn travay ak lòt aktivite ki gen sans pou patisipe; bati relasyon nan kominote a, epi fè eksperyans sante ak byennèt. 
 

 

Sipò

Enfòmasyon pou Founisè yo

Bay bon jan kalite sipò ak sèvis se objektif founisè sèvis OPWDD yo, òganizasyon kowòdinasyon swen yo, founisè swen pou fanmi yo ak manadjè swen yo. Enfòmasyon, konsèy, zouti, règleman ak konsèy disponib pou founisè yo pou ede asire konsistans nan sèvis atravè eta a.

 

Founisè yo

 

Patisipasyon Kominote

Ankouraje enklizyon nan kominote w la epi ede moun ki gen andikap devlòpmantal yo jwenn travay, fasilite tranzisyon yo soti nan lekòl la pou yo viv nan kominote a, envite yo nan kote w ap adore w, oswa pran yon moun lakay ou epi pran swen yo kòm yon Founisè Swen Familyal. 
 

 

Patisipe

Sak ap pase

OPWDD envite w patisipe nan yon Fowòm Planifikasyon Estratejik k ap vini an. Fowòm Plan Estratejik 2024 yo pral fèt nan mwa me, jen ak jiyè, ak opòtinite an pèsòn pou pataje eksperyans ou, lide ak fidbak sou pwogrè OPWDD nan objektif ak objektif Plan Estratejik li yo.

OPWDD fè reyinyon piblik chak trimès pou pataje nouvo enfòmasyon sou sèvis ak sipò yo, epi pou bay moun nou sipòte yo, manm fanmi yo ak moun ki sipòte yo opòtinite pou bay fidbak. 

 

Amannman Egzansyon Sèvis Lakay ak Kominote (HCBS).
OPWDD ak Depatman Sante (DOH) ap fè chanjman nan akò OPWDD genyen ak gouvènman federal la ki rele OPWDD 1915 (c) Comprehensive Home and Community-Based Services (HCBS).
LWA PLAN SOUVWA AMERIKEN (ARPA)
Finansman Federal pou Avanse Sèvis Kay ak Kominote
PA NIMEWO YO
Aprann plis sou kantite moun ki enskri nan diferan sipò ak pwogram OPWDD ofri.
Rete Enfòme
Jwenn Dènye Nouvèl OPWDD ki soti toupatou nan New York