2021-2025 Swen ak Antretyen Gazon nan Konte Cattaraugus

Ki moun li ka konsène,

Inite Jesyon Kontra OPWDD pou Western NY DDSOO ap mande òf sele nan men kontraktè responsab ak kalifye pou fè sèvis Swen ak Antretyen Gazon nan Mt. Pleasant IRA nan Konte Cattaraugus. Dimansyon Travay la gen ladan, men se pa sa sèlman, antretyen gazon ak netwayaj prentan, mitan sezon, ak otòn.

Ouvèti òf yo pral fèt atravè Web Ex, pa fas a fas. Tanpri gade nan IFB, paj 6, Seksyon 13.A.(4) pou jwenn enstriksyon detaye.

Antretyen gazon gen ladan koupe pou kenbe zèb nan yon longè 2 ½ a 3 pous, koupe/taye raje, ak retire zèb ak debri. Yo dwe fè yon netwayaj prentan, sèvis mitan sezon, ak netwayaj otòn chak ane.

Referans, eksperyans, resous finansye, ak asirans aplikab obligatwa. Tout moun ki soumèt yo dwe soumèt omwen twa (3) referans travay ki pral verifye si moun ki soumèt la oswa direktè li yo gen omwen de (2) ane eksperyans enpòtan pou konplete travay ki endike nan Kalifikasyon ak Dimansyon Travay la. Yo pral bay kontra a yon moun ki responsab e ki reponn a ki bay òf total anyèl ki pi ba a. Salè Prevalan ap aplike.