Sèvis transpò 2024-2027 pou Pwogram abilitasyon jou OPWDD atravè Eta New York

Ki moun li ka konsène,

 

Inite Jesyon Kontra OPWDD pou Broome, Capital District, Central NY, Finger Lakes, Long Island, Metro, Taconic, ak Western NY DDSOO yo ap mande òf sele nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay Sèvis Transpò pou patisipan yo nan Pwogram abilitasyon lajounen OPWDD yo.  Dimansyon Travay la gen ladan, men se pa sa sèlman, transpòtasyon ale/retou ki baze sou wout pou moun ki gen andikap nan devlopman, anba swen OPWDD, ak anplwaye ki soti nan rezidans yo pou ale nan lokal Pwogram Abilite pou Jounen epi retounen.

  

Ouvèti òf yo pral fèt atravè Web Ex. Tanpri gade nan IFB paj 7, Seksyon 13.A.(4) pou enstriksyon detaye.

 

Referans, eksperyans, resous finansye, ak asirans aplikab obligatwa. Tout moun ki soumèt yo dwe soumèt omwen twa (3) referans travay ki pral verifye ke moun ki soumèt la oswa direktè li yo gen omwen twa (3) ane eksperyans ki enpòtan pou konplete travay la jan yo endike nan Kalifikasyon ak Dimansyon Travay la.

 

Yo pral akòde kontra (yo) bay òf ki responsab e ki reponn ki bay pi ba pri total anyèl estimasyon pou sèvis transpò pou chak jou Hab.  Plizyè kontra yo ka bay.