2024-2028 Sèvis fineray ak antèman nan konte Columbia, Dutchess, Greene, Putnam, ak Ulster.

Ki moun li ka konsène,

 

Tache yon envitasyon pou òf pou 2024 - 2028 sèvis fineray ak antèman nan Columbia, Dutchess, Greene, Putnam, ak Ulster County IFB TAC 090723.

 

Inite Jesyon Kontra OPWDD pou Taconic DDSOO ap mande òf sele nan men kontraktè responsab ak kalifye pou fè sèvis antèman ak antèman pou moun ki gen andikap devlòpmantal k ap viv nan kay kominotè nan konte Columbia, Dutchess, Greene, Putnam ak Ulster. Dimansyon Travay la gen ladan, men se pa sa sèlman, sèvis retire ak transpò; sèvis pwofesyonèl; swen ak preparasyon rès; aranjman, ki gen ladan sèvis vizit, antèman, chapèl, oswa sèvis klèje; sèvis kremasyon ak antèman; ak akizisyon atik tankou yon resipyan, simityè, ak makè tonm.

Tanpri gade IFB ki tache a pou plis detay. Referans, eksperyans, resous finansye, ak asirans aplikab obligatwa. Tout moun ki soumèt yo dwe soumèt omwen twa (3) referans travay ki verifye soumisyonè a, oswa direktè li yo gen omwen twa (3) ane eksperyans enpòtan pou konplete travay ki endike nan Kalifikasyon ak Dimansyon Travay la. Ouvèti òf yo pral fèt atravè Webex, pa an pèsòn. Tanpri gade nan IFB, Pg. 6, Seksyon 13.A. (4) pou plis detay.

 

Y ap bay kontra a bay moun k ap ofri sèvis ki responsab e ki reponn a k ap bay pri total anyèl ki pi ba pou tout sèvis antèman ak antèman ki kapab sèvi tout konte yo espesifye nan IFB la.

 

Salè Entènèt la pap aplikab.