Sèvis Odit ak Kontablite, Odit, Sèvis Konsiltasyon Vendor Pool RFP

Yo te fè Biwo Eta New York pou Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD) yo te fè konnen dokiman ki nan New York State Contract Reporter, ki gen lejann “Version Sèvis RFP Vèsyon 2, ki gen dat 8 jiyè 2022” pa t kapab jwenn nan Onglet Dokiman nan Kontra a. Nimewo Repòtè 2087086.Sa a te korije, dokiman an disponib kounye a.

 

Biwo Eta Nouyòk pou Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD) ap pibliye Repons Ofisyèl yo pou Kesyon yo te resevwa anvan Vandredi 24 jen 2022 kòm yon pati nan Addendum 1 fòmèl, ki pral anèks ak vin yon pati nan vèsyon revize a. Sèvis Odit ak Kontablite, Odit, Sèvis Konsiltasyon Demann Pou Pwopozisyon (Vèsyon RFP 2) ki gen dat 8 jiyè 2022.Yo enkli atachman sa yo ak Addendum 1:

Sèvis Odit RFP Version 2: Addendum 1 Rezime

Sèvis Odit RFP Vèsyon 2, ki gen dat 8 jiyè 2022

Repons Ofisyèl OPWDD pou Kesyon yo

EXPOSITION VI : Lot One_Exam Guidance and Report Format from Waiver Agreement (Akò Egzanpsyon).

 

Addendum sa a ak dokiman ki asosye yo jwenn sou sitwèb New York State Contractor Reporter: New York State Contract Reporter (ny.gov)Nimewo CR: 2087086

 

Tanpri sonje: Yo dwe resevwa pwopozisyon yo anvan 11:00 am nan Vandredi 29 jiyè 2022.

 

Biwo Eta New York pou Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD) ap chèche pwopozisyon konpetitif nan men konpayi ki posede, jere pa ak/oswa anplwaye anplwaye ki gen sètifika kontablite oswa odit, ki gen ladan Oditè Entèn Sètifye oswa Kontab Piblik Sètifye, ki kalifye pou travay nan Eta NY. , ki enterese bay sèvis odit, kontablite, ak/oswa konsiltasyon pwofesyonèl nan tout eta a. Demann pou Pwopozisyon (RFP) sa a gen twa (3) LOTS; de odit diferan (LOT YON ak LOT DE), ak yon gwoup konpayi ki kalifye (LOT TWA) ki pral fè sèvis odit/kontablite/konsiltasyon ad hoc baze sou bezwen - konpayi yo chwazi nan yon pwosesis mini-òf. Yo prevwa RFP sa a pral lakòz de (2) kontra senkan ak yon ekstansyon senk ane nan akò mityèl OPWDD ak Kontraktè ak apwobasyon Biwo Kontwolè Eta a; youn pou chak, LOT YON ak LOT DE; ak plizyè kontra ki gen tèm senk ane ak yon ekstansyon senk ane nan akò mityèl OPWDD ak Kontraktè ak apwobasyon Biwo Kontwolè Eta a, ki disponib pou LOT TWA sèvis. Dat kòmanse pou kontra yo akòde pa yon ti òf, bay gwoup vandè LOT TWA ki prekalifye, ki konplètman egzekite anvan ekspirasyon Kontra Sèvis Ad Hoc la, ap siviv dat ekspirasyon Kontra Sèvis Ad Hoc la pa plis pase. dizwit (18) mwa.

 

KALIFIKASYON MINIMÒM:  

Konpayi kontab piblik ki anplwaye ak/oswa ki kapab bay Kontab Piblik Sètifye ki gen lisans pou pratike nan Eta New York

Tout konpayi CPA yo dwe gen yon minimòm de 5 ane eksperyans odit pwofesyonèl.

 

DAT ENPÒTAN: Imèl Enskripsyon pou Telekonferans Obligatwa: Jedi, 9 jen 2022

Telekonferans obligatwa anvan pwopozisyon: 2:00 pm, Jedi 16 jen 2022

Dat fèmen pou soumèt kesyon alekri: 11:00 am, Vandredi 24 jen 2022 .

 

KONTAK DESIZE: Connie Blais [email protected]

 

ATACHMAN: Sèvis Odit ak Kontablite Odit Sèvis Konsiltasyon Vendor Pool RFP

Egzibisyon I: Lis Ajans Volontè OPWDD

Egzibisyon II: Lot De Faktirasyon ak Reklamasyon

Egzibisyon IV: OPWDD 2019_20 CFR

Egzibisyon V: Rapò pou Divilgasyon Konsiltan yo

Dokiman 13: Sèvis Odit RFP ak Sèvis Konsiltasyon Odit Kontablite Pwopozisyon Kote Pisin Vandè