RFP Clearinghouse

Clearinghouse pou Faktirasyon ak reklamasyon bay konpayi asirans sante twazyèm pati

Biwo Eta Nouyòk pou Moun Andikape Devlòpmantal yo (OPWDD) ap pibliye mizajou sa yo nan Clearinghouse pou Faktirasyon ak Reklamasyon pou Konpayi Asirans Sante Twazyèm Pati Demann pou Pwopozisyon (Clearinghouse RFP):

 1. KONTAK KI DEZYEN POU ENKÒT AK SOUMISYON:
  Connie Blais, Espesyalis Jesyon Kontra
  Adrès Imèl: [email protected]
  Remake byen: kontak sa a ranplase tou de Stacey Relation ak Kelly Carver jan yo te deziyen okòmansman nan Clearinghouse RFP la. Pwopozisyon yo ta dwe adrese nan atansyon a nan Connie Blais, tou. 
 2. Tache "7.9 SDVOB" la ranplase seksyon 7.9 nan RFP la, ki gen tit "BIZNIS POU VETERAN YO KI YO SÈVIS LETA NOUYÒK".
 3. “Mizajou Q&A” ki tache a bay lis repons adisyonèl pou kesyon 29, 33, 34, 47, 48 ak 49. Fournisseurs DWE konsidere revizyon 15 novanm 2018 yo lè y ap prepare pwopozisyon yo pou RFP Clearinghouse la.   

Dat ak lè Pwopozisyon an, jan sa endike nan Kalandriye Evènman yo, ansanm ak tout lòt tèm ak kondisyon RFP Clearinghouse la, rete menm jan an.

Tanpri sonje: Yo mande soumisyonè yo pou yo konsidere repons ak klarifikasyon yo bay nan dokiman "Clearinghouse QA" ansanm ak espesifikasyon ak egzijans RFP yo lè y ap devlope pwopozisyon yo. Soumisyonè yo dwe sèvi ak Fòm Pwopozisyon pou Pri ki nan Dokiman an 2.

Biwo Eta Nouyòk pou Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD) ap fè tout moun ki gen andikap devlòpman yo konnen yon revizyon nan Clearinghouse for Billing and Claiming to Third Party Health Insurance Companies Request for Proposals (Clearinghouse RFP) seksyon 6.13, Metodoloji Evalyasyon, Nòt Final Konpoze. .

10/23/2018 Version: “Y ap kalkile yon nòt final konpoze lè yo konbine nòt Pwopozisyon Teknik la, nòt Entèvyou a, ak nòt Pwopozisyon Pri Pri a. Pwopozisyon yo pral klase dapre nòt konbine yo.”

Vèsyon revize: “Y ap kalkile yon nòt final konpoze lè yo konbine nòt Pwopozisyon Teknik la ak nòt Pwopozisyon Pri a. Pwopozisyon yo pral klase dapre nòt konbine yo.”

Dokiman ki asosye yo

 •  

  Demann pou Pwopozisyon C0SCO0021

  OPWDD gen entansyon etabli kapasite li pou soumèt reklamasyon epi resevwa peman nan men Asirans Sante Twazyèm Pati (THPI) anvan 1ye mas 2019. Dat sa a se lè OPWDD espere nouvo Sistèm Dosye Sante Elektwonik (EHR) li a pral kapab faktire pou klinik. sèvis yo.

   

  Telechaje

 •  

  Kesyon ak Repons C0SCO0021

  : Yo mande soumisyonè yo pou yo konsidere repons ak klarifikasyon yo bay nan dokiman sa a ansanm ak espesifikasyon ak egzijans RFP yo lè y ap devlope pwopozisyon yo. Soumisyonè yo dwe sèvi ak Fòm Pwopozisyon pou Pri ki nan Dokiman annèks 2 Clearinghouse REVIZE a, jan sa bay sou sitwèb Opòtinite Acha OPWDD a.

   

  Telechaje