CSIDD ak Sant Resous Rejyon 3 Aplikasyon

Sèvis Kriz pou Moun ki gen Andikap Entelektyèl ak/oswa Devlopman (CSIDD) ak Sant Resous (yo) Aplikasyon Rejyon 3

Dapre Request for Applications (“RFA”) sa a, Biwo Eta New York pou Moun Andikape Devlopman yo (“OPWDD”) ap chèche aplikasyon nan men òganizasyon ki pa fè pwofi (NFP) ki otorize pou fè biznis nan Eta New York pou sèvi kòm founisè. Sèvis Kriz pou Moun ki gen Andikap Entelektyèl ak/oswa Devlopman (CSIDD) ak yon Sant Resous nan Biwo Rejyonal 3 pou Andikap Devlopmantal OPWDD (“Rejyon 3”). Pwosesis RFA a pral lakòz yon kontra sibvansyon endepandan ant aplikan ki gen siksè ak OPWDD .

MIZAJOU: Biwo Eta Nouyòk pou Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD) pwolonje Dat Limite pou Aplikasyon yo jiska 14 janvye 2022. Tanpri sonje chanjman nan seksyon 1.2 Dat Limite Aplikasyon an nan Sèvis Kriz ki atache a pou Moun ki gen Entelektyèl ak/oswa. Andikap Devlopman (CSIDD) ak Sant Resous (yo) REJYON 3 ENPLIKASYON Demann pou Aplikasyon (RFA), tout lòt tèm ak kondisyon rete menm jan.

 Remake byen: Lèt Entansyon Obligatwa a dwe vandredi 10 desanm 2021