Sèvis plonbri ijans (Broome)

2019-2024 Broome DDSOO Sèvis Plonbri Ijans

OPWDD Western NY Contract HUB ap chèche òf nan men vandè ki kalifye pou bay Envitasyon Sèvis Ijans Broome DDSOO 2019-2024 pou Bid # BRM121218 nan sit kominotè nan Konte Broome, Chenango, Delaware, Otsego, Tioga, ak Tompkins.  

Si ou menm, vandè a, enterese patisipe nan òf ki endike a, tanpri al gade nan Pake Envitasyon pou òf ki tache a ki bay tout enfòmasyon ki nesesè ki gen rapò ak opòtinite òf sa a.  

Si ou menm, vandè a, ap soumèt yon òf pou opòtinite akizisyon sa a, tout atik ORIJINAL ki tache ak imel sa a dwe soumèt sèlman pa lapòs ameriken oswa yo dwe livrezon an men nan yon anvlòp sele ak Tit ak òf IFB. Dat Ouvèti ekri sou devan anvan 1:00 PM nan 12 Desanm 2018.

Nenpòt kesyon konsènan IFB sa a ta dwe soumèt bay [email protected] Tout kesyon yo dwe sou COB 11/29/18; repons yo pral bay COB 12/4/18. 

Yo p ap aksepte soumèt òf yo voye faks oswa imèl oswa kopi fòm obligatwa ki anba yo. Si yo soumèt òf la oswa fòm obligatwa yo nan fason sa a, yo pral rejte òf la. Yo p ap aksepte òf ki soumèt apre dat ak lè yo endike yo, sof si yo kalifye dapre Seksyon 13. Soumèt Pwopozisyon; C. Òf anreta, detaye nan Pake IFB la. 

Dokiman ki asosye yo