Inovasyon nan sipò pou travay

Biwo Eta Nouyòk pou Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD) ap mande Lèt Enterè nan men òganizasyon san bi likratif ki elijib ak responsab ki enterese bay fòmasyon anplwaye yo espesyalman nan travay sipò, devlopman pwofesyonèl, ak sèvis ki santre sou moun. Bezwen fòmasyon ak devlopman anplwaye OPWDD yo espesyalman gen rapò ak sèvis pwofesyonèl ak travay pou moun ki gen andikap entelektyèl ak devlopman.

 

Detay yo ap disponib sou sitwèb New York State Contract Reporter, 4 mas 2021 : https://www.nyscr.ny.gov/

 

Solicitation of Interest (SOI) sa a se pa yon demann pou pwopozisyon epi li pa reprezante yon angajman pou bay yon Demann pou Pwopozisyon ni li pa reprezante yon angajman pou bay yon kontra. Biwo Eta Nouyòk pou Moun Andikape Devlòpmantal yo (OPWDD) ap mande Lèt Enterè pou l ka detèmine pi bon metòd pou jwenn sèvis ki dekri nan Avi sou Kontra a. Lèt enterè yo dwe voye yon imèl bay [email protected] pa pita pase 2:00 pm, jedi 18 mas 2021 .