Asistans pou Enskripsyon Medicare

OPWDD Medicare Enrollment Assistance RFP

Biwo Eta New York pou Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD) ap chèche pwopozisyon konpetitif nan men òganizasyon responsab ki enterese pou ede OPWDD ak pwosesis Enskripsyon Founisè Medicare. Yo prevwa RFP sa a pral lakòz yon sèl kontra ki kòmanse 1ye septanm 2018, pou pèfòmans sèvis ki dekri nan RFP sa a. Yo prevwa ke majorite sèvis yo pral bay pandan premye sis mwa yo; swiv pa revalidasyon, sipò apre enskripsyon, ak sèvis konsiltasyon jan sa nesesè, sou yon peryòd de senk ane. Avi Patisipasyon Obligatwa dwe fèt anvan 29 mas 2018 (tanpri al gade nan Dokiman Anèks Youn nan RFP).

Biwo Eta Nouyòk pou Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD) ap pibliye yon vèsyon amande RFP Asistans pou Enskripsyon Founisè Medicare. Tanpri sonje pwa Evalyasyon Teknik yo, seksyon 4.3, yo te revize jan sa a:

4.3.1 Yo te ogmante 25 pwen teknik yo okòmansman pou Apwòch la rive nan 30 pwen teknik.

4.3.2 Yo te ogmante 25 pwen teknik yo okòmansman pou Kalifikasyon ak Eksperyans a 27 pwen teknik.

4.3.3 Yo te diminye 34 pwen teknik yo te bay Referans pwopoze yo a 33 pwen teknik yo.

4.3.4 Yo te ogmante 8 Pwen Teknik yo okòmansman pou Pratik Divèsite/Faktè Nòt Kantitatif a 10 Pwen Teknik. 

Yo te ogmante 8 pwen teknik orijinal yo a 10 pwen teknik (epi 4.8 pwen an jeneral yo te ogmante a 6 pwen an jeneral) ke yo ka akòde dapre pratik divèsite ak efò aplikan yo pou enkli Biznis Eta New York sètifye Minorite ak Fanm. Antrepriz (MWBEs) nan pratik biznis yo jan sa mande nan 2.3.6 nan RFP la.

Yo mande yo pou yo konsidere repons ak klarifikasyon yo bay nan dokiman ki rele “Asistans pou Enskripsyon Founisè Medicare Repons Ofisyèl pou Kesyon ak Modifikasyon RFP yo” ansanm ak vèsyon amannman 13 avril 2018 sou spesifikasyon ak egzijans RFP yo lè y ap devlope pwopozisyon yo.

Yo dwe resevwa pwopozisyon yo anvan 3:00 pm nan dat 25 avril 2018.

Dokiman ki asosye yo