Fòmasyon ofisye sekirite yo (nan tout eta a)

Fòmasyon Ofisye Sekirite OPWDD IFB

OPWDD gen entansyon bay yon kontra (oswa de) bay moun ki pi ba a (yo) pami, moun ki reponn ak responsab, pou bay fòmatè pou anseye Kou Debaz pou Ofisye Lapè yo. Fòmatè yo pral oblije rete sou plas pou dire "Akademi", ki pral kouri pou omwen senk semèn youn apre lòt chak ane. Fòmatè yo pral oblije travay an mwayèn karant (40) èdtan pa semèn pou dire Akademi an, ki pa rezidansyèl. Anplis de sa, sèvis konsiltasyon yo pral enkli nan kantite lajan kontra a, pou rezon konsiltasyon, sou yon baz jan sa nesesè.

Dokiman ki asosye yo