RFP pou Evalyasyon Oto-Direksyon

Mizajou 12 jen 2023

Biwo Eta Nouyòk pou Moun Andikape Devlòpmantal yo (OPWDD) ap pibliye adisyon ki tache ak Demann pou Pwopozisyon pou Evalyasyon Otodireksyon (RFP). Yo tache ak REZIME Revizyon Vèsyon 2 RFP yo – ADDANDUM 1.

 

Vèsyon RFP 2, ki te pibliye nan mwa jen 13, 2023, ki gen ladan Repons a Kesyon yo ak rezime sa a yo afiche sou sit entènèt New York State Contract Reporter nan Repòtè Kontra New York State (ny.gov); ak sitwèb Opòtinite Acha OPWDD nan RFP Evalyasyon Oto-Direksyon | Biwo pou moun ki gen andikap nan devlopman (ny.gov)

 

-----------------------

Biwo Eta Nouyòk pou Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD) ap pibliye Demann Evalyasyon Oto-Direksyon pou Pwopozisyon (RFP) sa a nan bi pou jwenn sèvis konsiltan nan men yon machann ki reponn ak responsab pou etidye ak evalye pwogram oto-direksyon an, règleman yo. , ak pwosesis yo nan lòd yo delivre yon modèl sèvis Oto-Direksyon ki pi konsistan ak dirab.

 

1.3. Kalifikasyon soumisyonè yo

1.3.1. Kalifikasyon Minimòm

1.3.1.1. Soumisyonè a dwe bay prèv ki montre ke Soumisyonè a oswa soutretan li (yo) satisfè kalifikasyon minimòm sa yo:

1.3.1.2. Omwen twa ane eksperyans nan fè analiz pwogram ak politik sèvis sektè piblik nan domèn sèvis sosyal, sèvis swen alontèm ak/oswa domèn andikap nan devlopman. Soumisyonè a dwe esplike eksperyans espesifik ki satisfè kalifikasyon yo nan Pwopozisyon Teknik li a epi Soumisyonè a dwe ateste eksperyans sa a nan Dokiman Anèks 1: Lis Verifikasyon Attestasyon/Soumèt Pwopozisyon Administratif jan sa mande nan Seksyon 3.1.1 RFP sa a.

1.3.1.3. Soumisyonè a dwe kapab demontre tou ke yo te prepare omwen yon rapò pwofesyonèl, analiz, oswa evalyasyon sèvis sektè piblik la, epi li bay echantiyon travay yo.

1.3.1.4. Si yon òganizasyon oswa yon moun kounye a ap fè sèvis konsiltasyon pou OPWDD, oswa li te bay sèvis konsiltasyon pou OPWDD, li ka toujou soumèt yon pwopozisyon an repons a RFP sa a. Sepandan, pwopozisyon yon òganizasyon yo pral sijè a diskalifikasyon si OPWDD detèmine ke òganizasyon an (tankou paran li oswa sipòtè li) gen yon konfli enterè, oswa aparans nan yon konfli enterè. Sitiyasyon ki konstitye yon konfli enterè yo enkli:

1.3.1.4.1.            Òganizasyon kounye a bay, oswa li te bay nan de ane ki sot pase yo, Entèmedyè Fiskal (FI) oswa Sèvis Koutaj Sipò (SB) nan Eta New York.

1.3.1.4.2.            Òganizasyon ap bay oswa te bay nan dezan ki sot pase yo sèvis konsiltasyon, legal, oswa lobbying bay yon FI oswa SB New York, oswa yon lòt antite k ap bay sèvis Entèmedyè Fiskal oswa Sipò Brokerage nan New York.

1.3.1.4.3.            Gen anplwaye, anplwaye, afilye, oswa kontraktè ki travay sou pwojè sa a, oswa ki gen nenpòt sipèvizyon, opinyon, oswa nenpòt lòt patisipasyon nan pwojè sa a, ki moun ki:

Aktyèlman yo ap travay nan, oswa y ap bay sèvis konsiltasyon, legal, oswa sèvis lobbying nan yon antite ki bay sèvis Entèmedyè Fiskal oswa Sipò Brokerage nan New York, oswa yo te deja anplwaye pa antite sa yo, depi nenpòt sèvis sa yo te fèt nan de dènye yo. ane.

1.3.1.5.               Apre yo fin akòde RFP la, si aplikan ki genyen an itilize moun oswa antite ki vyole dispozisyon pou konfli enterè sa yo, aplikan ki genyen an gen dwa sispann ak ranbousman finansman kontra a bay OPWDD.

 

EvènmanDat
Dat lage RFPVandredi 14 avril 2023
Dat limit pou Soumèt Kesyon yo ak Avi Obligatwa sou Entansyon pou òfJedi 4 me 2023
Emisyon Repons pou Kesyon yoMadi 13 jen 2023
Dat Pwopozisyon an04:00 pm, madi 29 jen 2023
Prevwa Notifikasyon pou prim pwovizwa11 jiyè 2023
Dat Kòmanse Kontra Prevwa17 jiyè 2023

 

Kontak deziyen

Dapre Lwa Finans Eta § 139-j(3)(a), OPWDD idantifye kontak akseptab sa yo pou kominikasyon ki gen rapò ak soumèt kesyon ak entansyon pou patisipe, pwopozisyon, ak debriefing.

Michael Thorpe

Inite Jesyon Kontra

Biwo Eta New York pou moun ki gen andikap nan devlopman

44 Holland Ave, 5yèm etaj

Albany, NY 12229

[imel pwoteje]

RFP sa a sijè a restriksyon sou kominikasyon pandan pwosesis akizisyon ki gouvène pa § 139-j ak § 139-k Lwa Finans Eta a.

 

Tounen nan Paj Pwogram Evalyasyon Oto-Direksyon an