Retire nèj ak De-jivraj (Central NY)

2018-2023 Sèvis pou raboure nèj, pèl/soufle nèj, ak sèvis dejivraj Santral New York

Envitasyon konte Cayuga, Cortland, Onondaga, ak Oswego pou òf # CNY 061418

Pou tout moun k ap ofri yo:

Tanpri sonje si w ap fè yon òf, ou dwe soumèt sa ki annapre yo oswa òf ou a pral diskalifye:

De (2) orijinal EXPOSITION A – 2018 Snow Plow Services FÒM ÒFÒ

  • De (2) Kesyonè Responsablite Machann orijinal yo
  • De (2) Fòm Referans orijinal yo

Gade Seksyon 13.A ak Paj 2 (Fòm obligatwa pou envitasyon pou yon òf).

Dokiman ki asosye yo