Sèvis pou retire nèj (Central NY)

Sèvis pou retire nèj 2018 nan Konte Herkimer, Lewis, Madison, ak Oneida #CNY071618

Soumisyonè potansyèl (yo):

Objektif imel sa a se pou enfòme w sou OPWDD WNY Contract HUB emisyon Envitasyon OPWDD CNY DDSOO pou Sèvis Retire nèj 2018 pou òf pou sit ki sitiye nan Konte Herkimer, Lewis, Madison, ak Oneida. 

Si w enterese mete yon òf sou nenpòt/tout Lot ki enkli nan akizisyon sa a, ou DWE soumèt sa ki annapre yo pou yo ka konsidere òf ou a:

  • De (2) Egzibisyon A orijinal ki siyen – Fòm òf sèvis pou retire nèj 2018 pou nenpòt/tout lot ou chwazi pou fè yon òf.
  • De (2) Kesyonè Responsablite Vandè AC 3290-S orijinal, ki siyen ak notarye 
  • De (2) Fòm Referans Vandè orijinal yo

Si w pa soumèt nenpòt atik ki endike anwo a ak soumèt Pake Òf ou a, sa pral lakòz òf ou a diskalifye.

Tout òf yo dwe lendi 16 jiyè 2018 a 2:00 pm. Yo pral aksepte sèlman pakè òf yo ki voye pa lapòs ak men yo; p ap aksepte okenn òf faks oswa imèl.

Dokiman ki asosye yo