Akreditasyon

OPWDD sipòte founisè ki vle ale pi lwen pase konfòmite regilasyon debaz yo pou yo avanse pou yon kilti ekselans nan pratik operasyonèl yo. OPWDD ankouraje ajans yo pou yo angaje yo nan pratik ki gen sans ki santre sou moun ki konsantre sou rezilta endividyèl yo.

Founisè yo ka vle konsidere sèvi ak domèn Mezi Rezilta Pèsonèl (POM) Council on Quality and Leadership (CQL) 21 kòm yon metòd pou evalye si rezilta yo ap reyalize pou moun ki baze sou sipò yo genyen an plas. Mezi Rezilta Pèsonèl amelyore sistèm nan lè yo konsantre sou kalite nan pèspektiv moun k ap resevwa sèvis la. 

Yon ajans ka chwazi tou pou pouswiv akreditasyon atravè CQL oswa lòt antite akreditasyon.

Yo ka jwenn akreditasyon tou nan men yon lòt òganizasyon tankou Konsèy Akreditasyon oswa Komisyon Akreditasyon Etablisman Reyabilitasyon yo . Akreditasyon kapab yon zouti efikas pou amelyore kalite. Sepandan sa pa chanje oswa afekte egzijans sondaj ak sètifikasyon OPWDD ki egziste deja oswa rezilta yo, men tou senpleman amelyore yo.