Evalyasyon

Apèsi sou lekòl la

Yon fwa yo detèmine yon moun elijib pou resevwa sèvis OPWDD, evalyasyon yo bezwen pou ede idantifye fòs, bezwen moun nan ak sipò natirèl oswa kominote ki disponib pou li. Kounye a, OPWDD sèvi ak twa zouti lè l ap evalye bezwen sèvis yo:

  1. Pwofil Andikap Devlopman (DDP-2)
  2. Timoun ak Adolesan bezwen ak fòs (CANS)
  3. Sistèm Evalyasyon Kowòdone (CAS)
Pwofil Andikap Devlopman (DDP-2)
Pwofil Andikap Devlòpmantal (DDP-2) se yon evalyasyon kout OPWDD itilize pou idantifye defi yon moun ki gen andikap devlòpmantal ka genyen epi pou idantifye bezwen sèvis yo. Answit, estaf OPWDD ap travay avèk moun nan ak fanmi yo pou konplete DDP-2 pandan pwosesis evalyasyon inisyal la. Pou fè sa, anplwaye OPWDD poze kesyon sou lavi moun nan pou yo ka byen konprann fòs ak bezwen yo. Evantyèlman, CANS ak CAS pral ranplase DDP-2. Jiska moman sa a, yo pral kontinye itilize chak zouti evalyasyon.