Evalyasyon CAS/CANS pou Manadjè Swen yo

Evalyasyon CAS/CANS pou Manadjè Swen yo

Gid pou Mande yon Evalyasyon CAS

Ki moun ki mande yon Evalyasyon CAS (Coordinated Assessment System)?  Manadjè Swen yo se pati prensipal ki mande CAS la. Nan kèk sikonstans, yon etablisman Swen Entèmedyè Kalifye Pwofesyonèl Andikap Entelektyèl (QIDP) oswa Anplwaye Biwo Rejyonal OPWDD pral pati ki apwopriye pou mande yon CAS.

Lwa ak règleman eta a mande pou yo itilize yon evalyasyon pou revize ak anrejistre pwen fò ak bezwen yon moun, kòm yon kondisyon pou resevwa sèvis OPWDD. Ekip CAS la ap travay kounye a pou asire reevalyasyon inisyal ak woutin yo fini pou moun ki kalifye pou OPWDD. Sepandan, sèten sitiyasyon egzije ekip planifikasyon swen an pou mande yon evalyasyon anvan lè evalyatè OPWDD CAS yo ta kontakte moun/fanmi an pou yon plasman woutin. Kèk egzanp sa yo enkli bagay sa yo:

 • Moun ki fèk elijib/aktivman nan pwosesis devan pòt la
 • Moun ap chèche Sèvis Rezidans nan Etablisman OPWDD sètifye oswa opere
 • Moun ap chèche Sèvis Konpòtman Entansif
 • Moun ap transfere soti nan yon lòt egzansyon nan egzansyon OPWDD la
 • Moun ap chèche enskripsyon pou egzansyon (demann CAS yo ta dwe soumèt anvan aplikasyon pou egzansyon)
 • Moun bezwen yon Amannman Sèvis (demann CAS yo ta dwe soumèt anvan Zouti Demann Amannman Sèvis)
 • Moun se nouvo nan Sèvis pou granmoun
 • Moun nan fè eksperyans yon chanjman enpòtan nan kondisyon* depi dènye evalyasyon yo (espesifik pou reevalyasyon yo)
  • Chanjman Siyifikatif nan Kondisyon– Aksidan oswa evènman ki lakòz blesi pèsonèl grav
  • Chanjman Siyifikatif nan Kondisyon– Gwo evènman medikal
  • Chanjman Siyifikatif nan Kondisyon– Gwo evènman sikyatrik
  • Chanjman Siyifikatif nan Kondisyon– Siyifikatif amelyorasyon nan konpòtman oswa fonksyone fizik

Ki jan yo fè yon demann:

Yo ta dwe soumèt demann sèlman si yon moun pa gen yon CAS oswa yon CANS aktyèl nan dosye. Depatman Òganizasyon Kowòdinasyon Swen (CCO) ka soumèt demann pou yon CAS, depatman admisyon, admisyon, jesyon swen, oswa pa Biwo Rejyonal OPWDD Developmental Disabilities Regional Field Office (DDRFO) si moun nan pa konekte ak yon CCO. Si w se yon moun ki bezwen yon evalyasyon oswa yon gadyen legal/sipò natirèl yon moun ki bezwen yon evalyasyon, tanpri kowòdone demann sa a ak sa ki endike anwo a.

Yon fwa CCO oswa DDRFO te idantifye yon evalyasyon ki nesesè pou yon moun, tanpri ranpli fòm demann CAS/CANS-NY la epi voye yon imèl ba fòm nan [email protected] .

Tanpri asire w ke tout enfòmasyon ki sou fòm nan ranpli nèt ak presizyon pou ede ekip evalyasyon OPWDD a bay priyorite devwa ak fini evalyasyon yo.

Gid pou Mande yon Evalyasyon CANS

Ki moun ki mande yon Evalyasyon CANS (Bezwen ak Fòs Timoun ak Adolesan)? Manadjè Swen yo se pati prensipal ki mande CANS yo. Nan kèk sikonstans, yon etablisman Swen Entèmedyè Kalifye Pwofesyonèl Andikap Entelektyèl (QIDP) oswa Anplwaye Biwo Rejyonal OPWDD pral pati ki apwopriye pou mande yon CANS.

Lwa ak règleman eta a mande pou yo itilize yon evalyasyon pou revize ak anrejistre pwen fò ak bezwen yon moun, kòm yon kondisyon pou resevwa sèvis OPWDD. Ekip CANS-NY ap travay kounye a pou asire ke reevalyasyon inisyal ak woutin yo fini pou moun ki elijib pou OPWDD. Sepandan, sèten sitiyasyon egzije ekip planifikasyon swen an pou mande yon evalyasyon anvan lè evalyatè OPWDD CANS-NY yo ta kontakte moun/fanmi an pou yon plasman woutin. Kèk egzanp sa yo enkli bagay sa yo:

 • Moun ki fèk elijib/aktivman nan pwosesis devan pòt la
 • Moun ap chèche Sèvis Rezidans nan Etablisman OPWDD sètifye oswa opere
 • Moun ap chèche Sèvis Konpòtman Entansif
 • Moun ap transfere soti nan yon lòt egzansyon nan egzansyon OPWDD la
 • Moun ap chèche enskripsyon pou egzansyon (demann CANS-NY dwe soumèt anvan aplikasyon pou egzansyon)
 • Moun bezwen yon Amannman Sèvis (demann CANS-NY ta dwe soumèt anvan Zouti Demann Amannman Sèvis)
 • Moun se nouvo nan Sèvis pou granmoun
 • Moun nan te fè eksperyans yon chanjman enpòtan nan kondisyon depi dènye evalyasyon yo (espesifik pou reevalyasyon yo)
  • Chanjman Siyifikatif nan Kondisyon– Aksidan oswa evènman ki lakòz blesi pèsonèl grav
  • Chanjman Siyifikatif nan Kondisyon– Gwo evènman medikal
  • Chanjman Siyifikatif nan Kondisyon– Gwo evènman sikyatrik
  • Chanjman Siyifikatif nan Kondisyon– Siyifikatif amelyorasyon nan konpòtman oswa fonksyone fizik

Jèn ki te travay deja avèk yon Ajans Jesyon Swen Sante a Domicile (HHCMA) ka te ranpli yon CANS-NY ak Manadjè Swen Sante a Domicile yo. Si CANS-NY te fini nan dènye ane a epi moun nan te gen mwens pase 18 an nan moman CANS-NY te fini, OPWDD kapab itilize evalyasyon an pandan li rete aktyèl. Si ekip Biwo Sipèvizyon Evalyasyon ak Kowòdinasyon (BAOC) dekouvèt yon CANS-NY aktyèl ki konplete pa yon HHCMA, yo pral transmèt enfòmasyon yo bay ekip Lyezon Timoun yo. Ekip Lyezon Timoun yo pral konplete etap ki nesesè yo pou rann evalyasyon an disponib pou CCO a.

Ki jan yo fè yon demann:

Yo ta dwe soumèt demann sèlman si yon moun pa gen yon CAS oswa yon CANS aktyèl nan dosye. Demann pou yon CANS-NY kapab soumèt pa Depatman Òganizasyon Kowòdinasyon Swen (CCO), admisyon, jesyon swen, oswa pa Biwo Rejyonal OPWDD Developmental Disabilities Regional Field Office (DDRFO) si moun nan pa konekte ak yon CCO. Si w se yon moun ki bezwen yon evalyasyon oswa yon gadyen legal/sipò natirèl yon moun ki bezwen yon evalyasyon, tanpri kowòdone demann sa a ak sa ki endike anwo a.

Yon fwa CCO oswa DDRFO te idantifye yon evalyasyon ki nesesè pou yon moun, tanpri ranpli fòm demann CAS/CANS-NY la epi voye yon imèl ba fòm nan [email protected] .

Tanpri asire w ke tout enfòmasyon ki sou fòm nan ranpli nèt ak presizyon pou ede ekip evalyasyon OPWDD a bay priyorite devwa ak fini evalyasyon yo.

Gid pou mande yon chanjman enpòtan nan reevalyasyon kondisyon

Yon reevalyasyon yon chanjman enpòtan nan kondisyon (SCIC). fèt lè yon amelyorasyon siyifikatif oswa yon bès nan konpòtman, kondisyon medikal oswa fonksyone yon moun te rive depi dènye evalyasyon an ak anvan reevalyasyon pwograme a. Gen kèk evènman ki kalifye pou reevalyasyon SCIC yo enkli:

 • Aksidan oswa evènman ki lakòz blesi pèsonèl grav
 • Gwo evènman medikal oswa maladi pwolonje
 • Gwo evènman sikyatrik ki lakòz pwolonje pasyan sikyatrik entène lopital
 • Siyifikatif amelyorasyon nan konpòtman oswa fonksyone fizik ki ka gen rapò ak yon amelyorasyon nan yon kondisyon medikal egi, rekiperasyon nan maladi pwolonje oswa estabilizasyon ki soti nan entèvansyon sikyatrik ak / oswa medikal.

Evènman ki kalifye pou reevalyasyon SCIC yo pap rezoud nòmalman san entèvansyon anplwaye yo. Evènman sa yo anjeneral afekte plis pase yon domèn nan sante moun nan oswa sitiyasyon konpòtman yo epi yo mande pou revizyon pwofesyonèl oswa revizyon nan plan swen moun nan. Yo souvan lakòz yon bezwen ki fèk idantifye pou sipò redwi oswa amelyore pou kenbe sante ak sekirite. Si yo kwè ke yon moun te fè eksperyans yon chanjman enpòtan nan kondisyon, Manadjè Swen an oswa QIDP dwe soumèt yon demann pou SCIC Reevalyasyon, jan sa endike anba a. 
Pwosesis pou Demann Reevalyasyon SCIC:

 • Manadjè Swen an/QIDP mande re-evalyasyon SCIC la lè li voye Fòm Demann OPWDD CAS/CANS-NY ak enfòmasyon obligatwa yo atravè imèl "Secure:" a [email protected]
 • Enfòmasyon sa yo obligatwa lè yo fè yon demann reevalyasyon SCIC:
  • Dat dènye evalyasyon CAS/CANS
  • Dokimantasyon sipò ki idantifye chanjman nan kondisyon an, ansanm ak fason chanjman sa a ap afekte bezwen sipò moun nan (papiye lopital, evalyasyon, Plan lavi oswa adisyon plan, Plan Endividyèl Sipèvizyon Pwoteksyon, IEP, elatriye)
  • Nenpòt enfòmasyon adisyonèl ki ka yon konsiderasyon enpòtan nan revizyon demann reevalyasyon SCIC la
  • Biwo Santral detèmine si dokiman sipò yo te bay la te ase epi si evènman an kalifye pou re-evalyasyon andeyò paramèt re-evalyasyon woutin yo.
  • [email protected] notifye Manadjè Swen an/QIDP ki inisye demann lan sou rezilta a ak pwochen etap yo.
  • Si dokiman an apwopriye/ase epi evènman an kalifye pou yon reevalyasyon SCIC, yo bay evalyasyon an, yo pataje dokiman an ak òganizasyon k ap fè evalyasyon an, epi Manadjè Swen an/QIDP ki inisye demann lan ap resevwa enfòmasyon pou kontakte òganizasyon k ap fè evalyasyon an.
  • Si gen dezakò ak rezilta demann lan, yo ka mande Manadjè Swen an/QIDP ki inisye demann lan pou l bay lòt dokiman pou Biwo Santral la konsidere.