Dokimantasyon

Anba a se yon lis sigjere dokimantasyon pou gide envestigasyon lanmò ou. Se pa tout dokiman ki ka gen rapò ak ankèt ou a. ▪ OPWDD 149 – siyen ak dat pa envestigatè a – obligatwa

 • Sètifika lanmò ak/oswa otopsi (si yo fèt) (sa a ta dwe idantifye kòm Sous Koz Lanmò nan Rapò Lanmò a) – obligatwa, men ankèt ta dwe soumèt si sètifika lanmò/otopsi toujou annatant.
 • Plan lavi/CFA ak plan asosye ki enpòtan.
 • Deklarasyon ekri (espere pou tout envestigasyon lanmò).
 • Plan Sipèvizyon Pwotektif espesifik nan sit la.
 • Plan Endividyèl Sipèvizyon Pwoteksyon.
 • Règleman ki enpòtan (CPR, Swen Ijans, Triyaj, Otòn ak Pwotokòl Blesi nan Tèt).
 • Dosye fòmasyon (CPR, Plan Sèvis Enfimyè, Administrasyon Medikaman, plan espesifik endividyèl).
 • Nòt jeneral, nòt anplwaye, nòt pwogrè, nòt enfimyè, mòso bwa kominikasyon.
 • Dosye medikal - dènye fizik chak ane, dosye lopital, konsiltasyon ki gen rapò ak kòz lanmò.
 • Dosye Administrasyon Medikaman.
 • Fèy devwa, fèy siyen an.
 • Plan Sèvis Enfimyè – jan sa aplikab. Dokimantasyon ki gen rapò ak plan an, si sa nesesè.
 • Rejim entesten, ki gen ladan fèy pou swiv entesten - si sa aplikab (konstipasyon, vomisman pwojektil, elatriye).
 • Plan manje.
 • Rapò EMS, transkripsyon apèl 911, rapò ER/lopital, rapò anbilans si sa enpòtan.
 • Plan Sipò pou Konpòtman, si sa enpòtan.
 • Lòd DNR/DNI/MOLST, si sa aplikab.
 • Plan swen ospis/palyative, si sa aplikab.
 • Revizyon Rejim Medikaman.
 • Lòd rejim alimantè ak evalyasyon vale, si sa enpòtan.

Kesyon

Bay yon deskripsyon konplè ki montre si swen an te apwopriye anvan lanmò moun nan. Ankèt la dwe endike nan yon fason klè ki kalite swen moun nan te resevwa epi dekri si entèvansyon yo te fèt alè oswa pa t alè, pou chak fòmasyon, pwosedi ak/oswa plan sèvis yo.

Si kòmansman an te gradyèl, revize tounen ase byen lwen nan dosye ak entèvyou yo nan debaz moun nan - Lè sa a, entèvyou/revize dosye yo ap avanse, pou idantifye si siy bonè, sentòm oswa chanjman yo te idantifye ak rapòte, triage pa enfimyè, ak/oswa founisè swen sante a (yo) evalye nan pwen kle yo, epi li reponn kòmsadwa.

Si lapolis oswa Sant Jistis la ap mennen yon envestigasyon ki gen rapò ak lanmò moun nan, ajans lan ta dwe mande sou aksyon, si genyen, li ka pran pou konplete ankèt sou lanmò a. Ajans lan ta dwe rekòmanse envestigasyon lanmò yo yon fwa yo apwouve jwenn. Ankèt lanmò a se toujou responsablite ajans lan. Men kèk kesyon kle envestigatè yo ta dwe poze:

 • Ki dyagnostik yo te genyen anvan pwoblèm/maladi egi sa a? Ki istwa medikal sot pase yo (sendwòm/maladi/laboratwa/konsiltasyon)?
 • Ki lè te dènye randevou dantè pou yon moun ki gen yon kondisyon predispoze? Remak: Mank swen dantè ak move ijyèn dantè ka afekte nemoni aspirasyon, maladi kadyovaskilè, dyabèt, elatriye.
 • Èske swen sante prevantif la te aktyèl ak adekwat? Èske moun nan te wè swen prensipal dapre estanda ajans/kominote yo ak enstriksyon doktè swen prensipal la? Swen espesyalis, pa rekòmandasyon? Ki lè dènye travay laboratwa a te fè, tcheke nivo medikaman yo? Èske te gen nenpòt istwa nan obezite / dyabèt / tansyon wo / twoub kriz malkadi? Èske yo te itilize meyè pratik direktiv etabli pou detèmine konsiltasyon ak evalyasyon apwopriye yo te konplete lè sa apwopriye? Si wi, ki gid?
 • Èske te gen chanjman nan konpòtman moun nan, nivo aktivite, eta sante, oswa kapasite kognitif nan èdtan, jou, mwa ki sot pase yo, pa egzanp, ajitasyon ki pa nòmal, feblès nan misk pwogresif, plis konfonn?
 • Ki jan ak ki lè yo te idantifye pwoblèm egi a? Èske yo te kapab idantifye/rapòte li pi bonè? Èske li te gen rapò ak yon dyagnostik anvan?
 • Ki règleman ak pwosedi ajans ki enpòtan yo? Èske yo te swiv oswa ou pa?
 • Ki mezi pwoteksyon/direksyon siveyans, swen ak enstriksyon notifikasyon, pa egzanp Plan Sèvis Enfimyè (PONS), plan pwoteksyon (IPOP), plan manje, plan konpòtman, epi èske yo te swiv?
 • Ki fòmasyon pèsonèl ki enpòtan an? Èske anplwaye ki enplike yo te resevwa fòmasyon? Èske li te ajou? Èske aksyon yo te nan liy ak fòmasyon?
 • Si ka a enplike yon DNR, oswa kenbe/retire yon lòt tretman pou kenbe lavi, èske lis egzijans legal MOLST te ranpli, èske anplwaye yo te resevwa fòmasyon, epi èske yo te swiv lòd MOLST yo?
 • Dapre dokiman ki te revize ak entèvyou, èske envestigatè a te idantifye pwoblèm/enkyetid espesifik konsènan sa ki pi wo a? Èske te gen pwoblèm anplwaye ki te lakòz anplwaye ki pa abitye yo te flote nan rezidans lan? Èske te gen nenpòt pwoblèm ki enplike lòt moun ki te ka mennen nan distraksyon anplwaye yo?
 • Èske te gen nenpòt moman pandan evènman yo ke bagay yo te ka fè yon fason diferan ki ta afekte rezilta a?
 • Èske envestigatè a ka idantifye estrateji amelyorasyon kalite pou amelyore swen oswa anpeche evènman menm jan an?
 • Èske envestigatè a rekòmande plis aksyon pa administrasyon oswa klinisyen yo konsidere si pwoblèm sa yo ta ka sistemik?
 • Èske te gen kèk chanjman resan nan ejis/founisè sèvis yo ki te kapab afekte swen yo bay la?
 • Èske moun nan te gen nenpòt istwa konpòtman ki te kapab afekte kapasite anplwaye yo pou idantifye sentòm maladi (endividi rapòte maladi/respirasyon ki pa fon pou rezon chèche atansyon, elatriye)?
 • Èske te gen nenpòt politik/gid enfimyè OPWDD ki enpòtan oswa memorandòm Direktiv Administratif ki ta dwe swiv?

Kesyon ankèt pou kalite espesifik lanmò

Evènman Fatal toufe – Obstrue Airway ki lakòz lanmò pa asfiksi.

Risk

 • Èske moun nan te pran nenpòt medikaman ki ka lakòz somnolans/depresyon pou l respire? Èske li te resevwa nenpòt PRN ki ta ka lakòz somnolans/depresyon pou l respire anvan epizòd la? Èske moun nan te resevwa sedasyon ki gen rapò ak yon pwosedi medikal? 
 • Èske te gen epizòd anvan toufe? Konbyen? Sikonstans?
 • Èske ekip la te fè chanjman apre yon evènman toufe anvan pou ogmante sipèvizyon, chanje plan, oswa modifye manje?
 • Èske te gen nenpòt evalyasyon anvan vale ak ki lè yo te?
 • Èske anplwaye yo te konnen moun nan te gen gwo risk pou toufe akòz yon epizòd toufe anvan?
 • Èske te gen yon risk pou vale mekanik? Èske anplwaye yo te konnen risk/plan an? Èske anplwaye yo te disponib enfòmasyon ekri ki gen rapò ak risk toufe ak estrateji prevansyon?
 • Èske te gen yon konpòtman konnen nan chèche manje, pran oswa kache? Konpòtman manje riske tankou manje-bouche, pale pandan y ap manje oswa manje rapid?
 • Èske ekip la te idantifye konpòtman sa yo kòm gwo risk epi planifye kòmsadwa?
 • Èske yo te jere manje / fofile / vòlè? Èske garanti yo te ogmante pou anpeche plis konpòtman k ap chèche manje? Kiyès ki t ap swiv chanjman plan ki gen rapò ak konpòtman chèche manje? Èske sa a te byen defini ak efikas?
 • Èske moun nan te gen yon istwa nan Pica? Gravite? Epizòd anvan yo? Èske plan te adrese Pica kòm yon risk toufe?
 • Èske anplwaye yo te obsève konpòtman risk ki pa te kominike nan ekip planifikasyon an (anvan toufe ki pa letal, touse pandan y ap manje, konpòtman pou manje, konpòtman pou pran manje, riminasyon)?
 • Si moun nan te mande ritm pandan y ap manje, èske sa te enkòpore nan yon plan manje? Plan ak Aksyon Anplwaye?
 • Ki garanti yo te genyen pou manje ki an sekirite, tankou konsistans, sipò, depo, pozisyon? Èske yo te swiv?
 • Ki nivo sipèvizyon moun nan te genyen? Èske li te bay? Èske li te reyalis bay lòt travay anplwaye yo?
 • Èske te gen yon plan espesifik? Èske li te kominike? Disponib?
 • Ki politik pou fòmasyon? Èske anplwaye yo te resevwa fòmasyon pou chak politik (sal klas ak IPOP)? Èske yo ka dekri plan an? Èske toufe a te fèt andeyò sit oswa nan yon anviwònman manje ki pa tradisyonèl (pa egzanp nan sant komèsyal la, piknik, oswa chanm)? Èske plan ak direksyon anplwaye yo te klè sou fason pou jere sitiyasyon sa yo? Èske anplwaye yo te swiv plan yo nan anviwònman ki pa tradisyonèl/kominote a?

Obstriksyon entesten - Pi souvan, bouch entesten se akòz konstipasyon grav, ki pa rezoud, obstakl nan kò etranje, obstriksyon akòz mas kansè, volvulus "twasted entesten," oswa Ileus (pa gen mouvman peristaltik nan entesten an). aktivite debaz, sante, ak konpòtman, epi TOUJOU kòmanse lakay ou (anvan entène lopital).

 • Nenpòt istwa konstipasyon / ti entesten?
 • Èske te gen yon rejim jesyon entesten ekri? Ki sa ki te rejim jesyon entesten an, egzanp medikaman woutin, medikaman PRN? Èske lòd PRN yo te gen direksyon sou sa pou yo fè si yo pa efikas? Èske anplwaye yo te swiv lòd/rapò jan yo te mande yo? Èske te gen prèv MD oswa RN sipèvizyon aplikasyon an?
 • Èske te gen nenpòt chanjman nan medikaman oswa aktivite anvan obstriksyon an? Èske moun nan te kòmanse yon medikaman pou doulè nakotik? Kòmanse oswa ogmante yon lòt medikaman ki ka lakòz konstipasyon? Sispann/diminye yon medikaman entesten?
 • Èske te gen swiv entesten? Kisa dosye entesten yo te montre? Ki moun ki revize dosye entesten yo (MD, RN)? Èske yo te idantifye pwoblèm yo epi yo te konsidere chanjman yo alè?
 • Èske moun nan te gen yon blesi oswa yon maladi ki te gen pwoblèm mobilite? Montre nenpòt konpòtman oswa doulè?
 • Èske yo te rapòte premye siy ak sentòm (gaz, gonfleman, poupou difisil, poupou ki pa souvan, fatig, chanjman nan konpòtman) pou chak règleman, pou chak plan, ak pou chak fòmasyon?
 • Èske yo te rapòte poupou ki lach nan semèn anvan obstriksyon an (kapab yon siy enpak)? Èske sa te rapòte? Èske yo te bay oswa kenbe medikaman ki ka vin pi mal konstipasyon an? Èske anplwaye yo te deside sa poukont yo, oswa èske se te ak direksyon enfimyè?
 • Èske te gen yon PONS? Èske anplwaye yo te resevwa fòmasyon sou PONS yo? Èske plan an te adrese refi pou manje, vomisman, ak/oswa vant distenge? Nemoni Aspirasyon (Moun ki granmoun aje gen plis risk)?
 • Nenpòt kondisyon medikal ki ta predispoze yon moun nan aspirasyon?
 • Ki lè dènye evalyasyon pou vale? 
 • Nenpòt konpòtman k ap chèche manje?
 • Nenpòt istwa nan aspirasyon? Nenpòt siy posib aspirasyon (souf anlè, touse, souf kout, difikilte pou vale, posib syanoz)?
 • Èske yo te bay fòmasyon anplwaye yo sou aspirasyon ak siy ak sentòm yo?
 • Èske te gen yon PONS an plas pou moun ki gen yon kondisyon ki ta predispoze moun nan nan nemoni aspirasyon (disfaji, demans)? Èske PONS yo te adrese pozisyon ak konsistans manje? Èske anplwaye yo te konprann epi swiv kondisyon manje/manje?
 • Ki lè yo te mande tretman medikal?
 • Èske moun nan te resevwa nenpòt medikaman ki ka lakòz somnolans?
 • Èske te gen yon lòd pou tèt kabann (HOB) elevasyon? Si se konsa, èske li te swiv ak dokimante? Kriz?
 • Frekans kriz malkadi? Istwa vs kòmansman egi?
 • Èske te gen yon pwotokòl ijans pou epilepsi ki pa souvan oswa sitiyasyon?
 • Ki lè te dènye randevou newoloji? Èske yo te ale nan randevou dapre rekòmandasyon pratikan yo?
 • Èske te gen nenpòt chanjman medikaman ki sot pase?
 • Ki lè yo te fè dènye nivo san an pou nivo medikaman yo?
 • Èske te gen nenpòt maladi oswa enfeksyon nan moman kriz la? Septicemia, sepsis oswa sepsis chòk septik (septisemia) ka lakòz yon enfeksyon yon kote nan kò a ki gen ladan enfeksyon nan po a, poumon, aparèy urin oswa nan vant (tankou apendisit).

Sepsis ki menase lavi lakòz tansyon an bese ak kè a febli, ki mennen nan chòk septik. Yon fwa sa rive, plizyè ògàn yo ka echwe byen vit epi pasyan an ka mouri. (CDC.gov, 2014) Pi souvan moun yo nan lopital la lè yo mouri nan sepsis. Asire w ou mete kesyon sou swen lakay ou anvan ou rive nan lopital la. 

Pou tan lakay ou:

 • Èske te gen yon enfeksyon dyagnostike anba tretman lakay ou?
 • Ki moun ki doktè/founisè a ki te jere maladi a? Èske te gen yon plan pou swivi founisè a?
 • Ki sa ki te enfeksyon an? Ki tretman an te ye?
 • Èske enfimyè ak/oswa doktè a te avize chanjman nan moun nan?
 • Kisa PONS te enstwi pou tretman ak siveyans (vital, sentòm)? Ki direksyon yo te genyen pou rele yon enfimyè? 911? Èske plan an te klè? Si yo dwe bay likid, konbyen? Si kontwole pwodiksyon pipi - rapòte ki kantite, oswa kalite? Si yo di "bay medikaman PRN", èske kondisyon/sentòm pou administrasyon yo klè epi yo te swiv?
 • Èske yo te pran vital yo jan yo te dirije yo, yo te bay rezilta yo nan paramèt yo? Èske chanjman nan vital yo te rapòte bay founisè a/daprè plan an, abòde posib vin pi grav nan kondisyon an?
 • Èske yo te bay medikaman yo jan yo te bay lòd la? Si non, èske yo te swiv règleman ak pwosedi pou rapòte erè medikaman yo? Èske yo te revize dòz yo rate ak founisè a? Èske dòz rate yo ta ka enpòtan nan vin pi grav nan enfeksyon an?
 • Èske anplwaye yo te rapòte bay enfimyè lè yo te bay yon PRN? Ki tan swivi PRN yo te bay?
 • Si yo pa konnen okenn enfeksyon nan kay la, ki lè anplwaye yo te kòmanse remake yon chanjman nan moun nan (konpòtman, aktivite, plent vèbal, oswa siy maladi)?
 • Èske te gen kondisyon medikal ki mete yon moun nan risk pou enfeksyon oswa enfeksyon an patikilye akeri (dyabèt, istwa UTIs, blesi, enkonvenyans, imobilite, oswa istwa aspirasyon)? Èske risk yo te adrese?
 • Ki sentòm ki te voye moun nan lopital la? Konbyen vit yo te parèt? Èske anplwaye yo te rapòte pou chak politik, pou chak plan, ak pou chak fòmasyon? Falls
 • Èske yo te pran siy vital apre sezon otòn la (sa ka detèmine ipotansyon)?
 • Èske moun nan te gen okenn istwa nan kriz malkadi oswa lòt maladi newolojik? 
 • Èske moun nan te gen yon istwa nan tonbe?
 • Èske yo te konplete yon evalyasyon risk tonbe?
 • Èske li konnen si moun nan te pèdi konesans anvan sezon otòn la?
 • Èske te gen yon PONS konsènan tonbe?
 • Èske moun nan te resevwa medikaman sedatif anvan sezon otòn la?
 • Èske sezon otòn la te obsève? Si yo pa te obsève sezon otòn la, èske anplwaye yo te deplase moun nan?
 • Èske li konnen si moun nan frape tèt li pandan sezon otòn la?
 • Èske moun nan te bezwen asistans anplwaye pou kanpe, mache? Èske li te bay?
 • Èske te gen faktè anviwònman ki enplike nan sezon otòn la (mach eskalye, tapi ki lach, move ekleraj, soulye pòv apwopriye)?
 • Èske moun nan sèvi ak nenpòt aparèy asistans (sentin pou mache, mache, elatriye)? Èske yo te itilize aparèy la nan moman sezon otòn la?

Kesyon pou moun ki gen istwa/dyagnostik medikal patikilye:

Sendwòm Down

 • Èske moun nan te gen yon istwa kadyak?
 • Èske li te gen pwoblèm newolojik (dispoze ak demans bonè / alzayme)?

Kadyak:

 • Ki lè dènye konsiltasyon li te genyen ak yon kadyològ? Èske yo te ale nan randevou dapre rekòmandasyon pratikan yo?
 • Èske moun nan te resevwa medikaman ki gen rapò ak dyagnostik kadyak la epi èske te gen nenpòt chanjman?
 • Ki lè dènye EKG li te genyen? Èske li te fèt dapre rekòmandasyon pratikan yo?
 • Ki lè li te dènye travay laboratwa li (sitou si evènman egi)? Èske li te fèt dapre rekòmandasyon pratikan yo?
 • Èske te gen yon PONS pou dyagnostik sa a?
 • Konbyen fwa yo te pran siy vital moun nan? Èske yon plan te gen ladann ranje yo idantifye epi èske te gen nenpòt ki abitye? Èske PONS yo te swiv?
 • Si maladi atè kowonè ipotansif, ki istwa mezi prevantif, medikaman, chanjman fòm?

Dyagnostik gastro-entesten:

 • Si doktè premye swen an te mande yon konsiltasyon GI oswa yon konsiltasyon chirijikal, ki lè li te fè epi ki lè pi resan swivi a si sa aplikab?
 • Si moun nan te gen ant laj 50 ak 75, ki lè dènye tès li te genyen pou kansè nan kolon e ki rezilta yo? Èske li te fèt dapre rekòmandasyon pratikan an?
 • Èske te gen yon plan siveyans entesten?
 • Èske moun nan te resevwa nenpòt medikaman ki gen rapò ak dyagnostik sa a?
 • Èske te gen nenpòt operasyon oswa randevou pou konstipasyon ak/oswa obstriksyon?
 • Èske yo te fè nenpòt tès dyagnostik gastwoentestinal, tankou andoskopi anwo (EGD), koloskopi dyagnostik, analiz CT nan vant/basen, radyografi nan vant, elatriye?
 • Èske moun nan te resevwa okenn diluant san (si GI te senyen)?
 • Èske anplwaye yo te resevwa fòmasyon sou siy/sentòm ki enpòtan?
 • Èske te gen yon plan swen enfimyè konsènan dyagnostik sa a?

jinekolojik:

 • Ki lè dènye GYN te konsilte? Èske yo te ale nan randevou dapre rekòmandasyon pratikan yo?
 • Èske te gen nenpòt dyagnostik ki mande swivi?
 • Èske moun nan te sou nenpòt kontrasepsyon?
 • Èske te gen nenpòt operasyon ak swivi?
 • Èske te gen yon plan swen enfimyè? 

Twoub neroloji:

 • Dysfaji, demans, kriz ka rive ak dyagnostik newolojik.
 • Ki lè dènye konsiltasyon an te ye? Èske yo te ale nan randevou dapre rekòmandasyon pratikan yo?
 • Èske swivi te fèt pa rekòmandasyon?
 • Si kriz yo te fèt, ki frekans yo te genyen?
 • Ki lè dènye travay laboratwa a te genyen ak nivo medikaman (pik ak depresyon) si yo te bay lòd? Èske li te fèt dapre rekòmandasyon pratikan an?
 • Si moun nan te dyagnostike ak disfaji, ki lè dènye evalyasyon an te vale?
 • Èske te gen yon PONS pou disfaji / demans / kriz malkadi?

Lis anba a gen kèk sitiyasyon ki ka enfliyanse konsantre nan kesyon yo. Yo pa maladi oswa kòz lanmò, men pito sikonstans. Sèvi ak kesyon sa yo, jan sa apwopriye.

Transfè sipèvizyon/pwovizyon sèvis ant pwogram yo

 • Si moun nan rive nan pwogram jounen an malad, ki jan li te prezan nan rezidans lan pandan maten ak lannwit anvan?
 • Ki mekanism kominikasyon ki an plas pou transfere enfòmasyon sou sante ak sitiyasyon soti nan rezidans nan pwogram jounen an oswa nan sèvis ki baze nan kominote a ak vise vèrsa?
 • Èske kominikasyon nesesè te fèt? Chanjman toudenkou: Si yo te rapòte ou chanjman an toudenkou oswa nan lespas 24 èdtan apre yon ER oswa admisyon nan lopital, revize nòt kèk jou tounen epi konsidere entèvyou konsènan obsèvasyon anplwaye yo pandan tan sa a.
 • Nenpòt chanjman nan eta sante?
 • Èske ou ka konfime ke nenpòt sentòm vag oswa chanjman nan "nòmal" yo te rapòte pou chak politik, pou chak plan ak pou chak fòmasyon?
 • Nenpòt chanjman nan medikaman anvan ensidan egi a?
 • Èske yo te bay swen sante prevantif an jeneral dapre estanda kominote a ak ajans yo?
 • Ki sa ki te dyagnostik anvan yo? Nenpòt predispozisyon?
 • Dènye fizik chak ane, travay san, dènye konsiltasyon pou kadyoloji, newoloji, gastroenteroloji, dènye EKG? Si yo dyagnostike ak kriz, frekans?
 • Ki PONS ki te anvigè epi anplwaye yo te resevwa fòmasyon?

Lanmò nan lopital la: Si lanmò rive nan lopital la - sa yo se kesyon jeneral pou konsidere:

 • Konsantre ankèt la ta dwe rete anba swen ak tretman ajans lan bay.
 • Ki sa ki te mennen moun nan lopital? Ki sa ki te dyagnostik la nan admisyon an?
 • Ki kominikasyon ki te fèt ant founisè sèvis OPWDD ak lopital? Èske ajans RN te enplike nan kominikasyon?
 • Èske moun nan te mande anplwaye ajans lan pou sipòte li nan lopital la? Èske sa te rive dapre plan an?
 • Ki sa ki te kou nan rete ak pwogresyon nan maladi a?
 • Èske gen yon bagay ki parèt kòm neglijans nan pati lopital la (rapòte lopital pou envestige)? Sou pati ajans lan?
 • Èske yo te pran desizyon konsènan swen ak tretman nan fen lavi an konfòmite ak règleman konsènan konsantman? Èske desizyon yo te nan enterè moun nan?

Gade Planifikasyon Fen lavi/MOLST, anba a Lanmò Espesifye, maladi nan etap final la: Avèk sèten kondisyon tankou alzayme, COPD, oswa ensifizans kadyak, sentòm yo espere vin pi mal ak tan yo epi lanmò vin de pli zan pli posib. Sa yo ka kesyon kle yo konsantre sou nan sikonstans sa yo:

 • Èske yo te bay swen sante prevantif an jeneral dapre estanda kominote a ak ajans yo?
 • Ki sa ki te dyagnostik la? Ki sa ki te dènye pronostik la?
 • Èske se yon doktè espesifik ki te asepte kowòdinasyon swen sante moun nan. Ki doktè ki te kowòdone swen sante a? Ki dènye vizit doktè sa a?
 • Èske te gen plan espesifik pou referans espesyalis oswa sispansyon espesyalis nan men founisè a? Èske te gen plan pou sispann medikaman oswa tretman ki pa esansyèl?
 • Èske ekip la te swiv plan swen sante a pou vizit founisè yo ak chanjman medsinen?
 • Èske yo te konsidere planifikasyon nan fen lavi? Èske li te aplike?
 • Ki sa ki PONS yo te an plas nan epòk la? Èske anplwaye yo te resevwa fòmasyon? Èske plan yo te swiv?
 • Èske te gen yon bagay ki te fèt oswa ki pa t 'fè ki ta akselere lanmò?
 • Èske te gen siy ke anplwaye enfimyè yo te angaje aktivman nan ka a? Èske te gen vizit, nòt, ak direksyon bay anplwaye yo pou bay bon jan konsèy?

Planifikasyon nan fen lavi / MOLST: Planifikasyon nan fen lavi ka rive pou lanmò akòz echèk sistèm rapid oswa kòm etap nan fen yon maladi long. Anvigè 21 janvye 2011:

Fòm MOLST (Medical Orders for Life Sustaining Treatment) ak MOLST Legal Requirements Checklist yo ta dwe ranpli an konfòmite ak Health Care Decisions Act 2003. Si ou pa abitye ak pwosesis MOLST la, tanpri gade isit la

 • Ki sa ki te kontni nan lòd MOLST la? DNR? DNI? Idratasyon/nitrisyon atifisyèl? Nan lavni entène lopital? Antibyotik? Lòt?
 • Èske te gen yon fòm MOLST ak yon lis verifikasyon an plas? (6 etap, an brèf, gade lis konplè sou sit entènèt la)
 1. Idantifye ranplasan 1750b ki apwopriye a.
 2. Asire ke ranplasan 1750b la pran desizyon enfòme sou swen nan fen lavi.
 3. Konfime mank kapasite moun nan pou pran desizyon sou swen sante.
 4. Detèmine kritè medikal ki nesesè yo.
 5. Notifikasyon yo te fè.
 • Sètifye notifikasyon yo te fè epi pa gen okenn objeksyon.
 • Èske anplwaye yo te konnen MOLST la? Èske yo te swiv lòd yo?
 • Èske te gen yon Health Care Proxy (HCP) ki valab si yo pa t ranpli yon MOLST/list verifikasyon?
 • Si yo te enfòme w ke lopital la "fè yon moun DNR" oswa "fanmi konsanti pou yon DNR" oswa kenbe/retire lòt tretman pou kenbe lavi, èske pwosesis la dekri nan lis verifikasyon an te swiv?