Pi wo a nan livrezon sèvis

Kòm yon Pwofesyonèl Sipò Dirèk, ou se kolòn vètebral sistèm livrezon sèvis la. Avèk plis pase 110,000 Pwofesyonèl Sipò Dirèk nan tout eta a, ou fè pati yon gwoup moun ki devwe k ap travay chak jou pou ede moun ki gen andikap devlòpmantal yo viv endepandan, lavi pwodiktif. Ou pa sèlman bay asistans ak bezwen chak jou yon moun; ou sèvi kòm yon modèl, pwofesè, konseye ak zanmi.

 

Kòd Etik

Pwofesyonèl sipò dirèk New York yo kounye a gen yon kòd pwofesyonèl pou gide ak kenbe estanda ki wo pou travay k ap chanje lavi w ap fè chak jou.

Ou gen anpil chans deja genyen yon seri valè pèsonèl-oswa kòd etik-ki gide lavi ou. Kòd Etik ki soti nan Alyans Nasyonal Pwofesyonèl Sipò Dirèk la ale pi lwen pase valè pèsonèl yo; defini estanda ki gide livrezon sèvis ak sipò nou yo.

Kòd Etik NADSP dekri estanda konduit ak pwofesyonalis nan nèf domèn:

 • Sipò ki santre sou moun
 • Pwomosyon byennèt fizik ak emosyonèl
 • Entegrite ak Responsablite
 • Konfidansyalite
 • Jistis, Ekite ak Ekite
 • Respè
 • Relasyon
 • Oto-detèminasyon
 • Defans
   

Konpetans debaz DSP

Ou se “debaz” sistèm sipò New York pou moun ki gen andikap devlòpmantal. Travay ou mande teknik ak ladrès ki baze sou valè ki fè diferans ki chanje lavi nan lavi moun ou sipòte yo. 

Konpetans Debaz DSP yo te adopte pa NYS Talent Development Consortium aplike a tout Pwofesyonèl Sipò Dirèk atravè eta a, k ap travay nan pwogram volontè ak opere eta a.Ansanm ak Kòd Etik pou Pwofesyonèl Sipò Dirèk yo, konpetans ak ladrès ki baze sou valè sa yo se fondasyon sipò ki santre sou moun pou Nouyòkè ki gen andikap nan devlopman. 

Konpetans sa yo bay yon nivo konsistans ak bon jan kalite atravè sistèm Eta New York la.  

Konpetans debaz FLS

Konpetans Prensipal Sipèvizè Frontline (FLS) Eta New York (NYS) gen ladan 11 domèn konpetans ak 81 ladrès endividyèl ki adapte yo, ki aliyen ak domèn konpetans yo.Lòd domèn konpetans yo se: 1) Sipèvizyon Anplwaye, Fòmasyon, Devlopman, ak Retansyon; 2) Pwomosyon Relasyon Pwofesyonèl, Travay ann ekip, ak Kominikasyon; 3) Anplwaye Rekritman, Seleksyon, ak Anbochaj; 4) Lidèchip, Pwofesyonalis ak Devlopman Pèsonèl; 5) Sipò dirèk; 6) Sante, Byennèt ak Sekirite; 7) Devlopman Plan Sipò Endividyèl, Siveyans, ak Evalyasyon; 8) Fasilite Enklizyon Kominote pandan tout lavi a; 9) Jesyon Sèvis ak Amelyorasyon Kalite; 10) Konsyantizasyon kiltirèl ak repons; 11) Defans ak Relasyon Piblik. 

Aprann plis sou paj Konpetans Debaz nou an.

Sant Rejyonal pou Transfòmasyon Mendèv

Sant Rejyonal pou Transfòmasyon Mendèv (RCWT) se kolaborasyon rejyonal ant founisè sèvis yo, Pwofesyonèl Sipò Dirèk yo, moun ki resevwa sèvis yo ak lòt moun ki gen enterè nan domèn andikap devlòpmantal yo. Sant Rejyonal pou Transfòmasyon Mendèv yo kowòdone pa New York Alliance for Inclusion & Innovation atravè finansman OPWDD bay.

Sant Rejyonal pou Transfòmasyon Mendèv yo travay ak ajans founisè yo nan aplikasyon Kòd Etik Alyans Nasyonal pou Pwofesyonèl Sipò Dirèk yo (NADSP), Konpetans Debaz Eta New York, ak Evalyasyon Pèfòmans Pwofesyonèl Sipò Dirèk yo, tout sa ki gide kwasans pwofesyonèl nan. Pwofesyonèl Sipò Dirèk Eta New York.

Vizite Sant Rejyonal pou Transfòmasyon Mendèv pou jwenn opòtinite fòmasyon enpòtan, yon bibliyotèk resous ak enfòmasyon sou reyinyon rejyonal ak atelye pou ou menm ak anplwaye w yo ka rete konekte ak ajou sou pwoblèm komen yo.