Anviwònman HCBS

Sant pou Sèvis Medicare ak Medicaid (CMS) te pibliye règleman ki defini anviwònman kote li akseptab pou eta yo peye pou Medicaid Home and Community-Based Services (HCBS). Objektif règleman sa yo se asire ke moun yo resevwa Medicaid HCBS nan anviwònman ki entegre ak sipòte aksè konplè nan pi gwo kominote a. Sa gen ladann opòtinite pou chèche travay ak travay nan anviwònman konpetitif ak entegre, angaje yo nan lavi kominote a, kontwole resous pèsonèl yo, ak resevwa sèvis nan kominote a, nan menm degre ak moun ki pa resevwa HCBS.

OPWDD te kreye paj wèb sa a pou asire moun ki gen enterè nou yo gen enfòmasyon ki pi ajou sou Plan Tranzisyon HCBS Eta New York ak resous pou founisè ak moun k ap resevwa HCBS.

Anrichi lavi moun grasa chwa ak enklizyon: Videyo fòmasyon règ HCBS la
Tèks Altènatif
Tèks Altènatif
Videyo Règ sou Anviwònman HCBS