Lopitalizasyon

Tout moun ta dwe gen yon fòm pare pou ale ranpli ki pral ale avèk yo nan lopital la.  

Vizite paj Ready to Go nou an.

Prokurasyon Swen Sante

Yon prokurasyon swen sante se yon dokiman ki kreye pa yon moun (direktè a) ki nonmen yon lòt moun kòm ajan swen sante yo pou gen otorite pou pran desizyon sou swen sante si ak lè yo detèmine direktè a pa kapab pran desizyon swen medikal pou tèt li. .

Yon moun pa bezwen gen kapasite pou pran ak konprann tout desizyon swen medikal pou tèt li pou kapab fè yon prokurasyon swen sante. Yon moun tou senpleman dwe konprann ke l ap bay yon lòt moun (ajan swen sante a) otorite pou pran desizyon swen medikal nan non li si ak lè li pa kapab pran desizyon sa yo.

Si yon moun te siyen yon prokurasyon pou swen sante, li ta dwe mete l nan pakèt prè pou ale. Si yon moun gen kapasite pou l chwazi yon ajan swen sante, epi li konfime ke moun yo chwazi a vle aji kòm ajan swen sante a, yo ta dwe siyen yon prokurasyon swen sante.

De konsiderasyon enpòtan:
 1. Gen kondisyon espesyal pou moun ki abite nan etablisman OPWDD pou temwen yo.  
  • Yon temwen dwe yon doktè, yon enfimyè pratikan oswa yon sikològ ki swa anplwaye pa OPWDD, ki te anplwaye pou 2 zan nan yon etablisman OPWDD opere oswa ki gen lisans, oswa ki te apwouve pa Komisyonè a kòm ki gen fòmasyon espesyalize oswa 3 ane eksperyans nan tretman. moun ki gen andikap entelektyèl oswa devlopman.
  • Yon temwen dwe yon moun ki pa afilye ak etablisman rezidansyèl la.
 2. Sòf si ajan swen sante a konnen volonte moun nan konsènan pwovizyon nitrisyon atifisyèl ak idratasyon, ajan an pa gen otorite pou pran desizyon sa yo.  

Fòm prokurasyon swen sante ak enstriksyon yo

Lwa sou Desizyon Swen Sante (SCPA 1750-b) & MOLST

Si yon moun pa gen kapasite pou l pran pwòp desizyon sou swen sante li epi li pa gen yon prokurasyon pou swen sante, yo ka pran desizyon pou l sispann oswa retire tretman pou kenbe lavi yo ann akò ak pwosesis ki tabli nan Lwa pou pran desizyon sou swen sante (SCPA). 1750-b).

Lwa sou Desizyon Swen Sante a se yon lwa ki pèmèt ranplasan ki otorize espesyalman pou yo pran desizyon sou swen sante nan non moun ki gen andikap entelektyèl oswa devlòpmantal, ki gen ladan desizyon pou yo sispann oswa retire tretman pou kenbe lavi si yo satisfè sèten kritè legal yo. 

Lòd Medikal pou Tretman Sivivan Viv (MOLST) se òdonans medikal aktyèl ke doktè a siyen apre konfòmite ak pwosesis SCPA 1750-b egzije a jan sa endike lè w fin ranpli Lis Verifikasyon Kondisyon Legal MOLST pou Moun ki gen I/DD.

Pou moun ki gen andikap entelektyèl oswa devlòpmantal ki pa gen kapasite pou pran pwòp desizyon sou swen sante yo, epi ki pa gen yon prokurasyon pou swen sante, ranpli Lis Verifikasyon Kondisyon Legal MOLST pou Moun ki gen I/DD anvan fòm MOLST la kapab. dwe siyen pa yon doktè.

 • Lis priyorite ranplasan otorize yo enkli nan Etap 1 nan lis verifikasyon an. Tout tretman ki soutni lavi ke ranplasan an ap mande pou yo sispann oswa retire yo dwe espesyalman endike nan Etap 2 nan lis verifikasyon an.
 • Lwa a mande pou yo konfime mank de kapasite moun nan pou pran desizyon sou swen sante anvan desizyon ranplasan an kapab aplike. Doktè ki asiste a ta dwe fè premye detèminasyon an. Lè sa a, yon lòt doktè oswa sikològ ki gen lisans dwe bay yon opinyon ki dakò ak egzijans eksperyans/fòmasyon nan Etap 3 nan lis verifikasyon an.
 • Kòm yon règ jeneral, ajans founisè rezidansyèl yo ta dwe bay opinyon sa a. Nan ka ajans founisè a pa kapab bay opinyon ki dakò epi lopital la pa gen yon klinisyen ki satisfè kritè ki nesesè yo, lopital la ta dwe kontakte Biwo Operasyon Eta Devlopman Enfimite (DDSOO) lokal oswa Biwo Rejyonal Andikape Devlopman (DDRO). .
 • Nan Etap 4 nan Lis Verifikasyon an, doktè ki asiste a, avèk konsantman yon dezyèm doktè, dwe detèmine nan yon degre rezonab medikal sètitid ke moun nan satisfè kritè medikal yo mande nan SCPA 1750-b epi ki dekri nan Lis Verifikasyon an. 
 • Nan Etap 5 nan Lis Verifikasyon an, yo dwe bay yon avi bay divès pati anvan yo ka aplike nenpòt desizyon pou sispann oswa retire tretman pou kenbe lavi yo. Ki moun ki dwe resevwa avi a depann de anviwònman kote moun nan abite:
  • Si moun nan abite nan yon rezidans sètifye OPWDD opere, yo dwe voye Lis Verifikasyon ki ranpli a nan Biwo Operasyon Eta Devlopman Andikape (DDSOO) lokal ki apwopriye a, ak nan biwo lokal Sèvis Legal Ijyèn Mantal (MHLS).
  • Si moun nan abite nan yon rezidans sètifye OPWDD ke yon ajans founisè volontè opere, yo dwe voye Lis Verifikasyon ranpli a bay direktè ajans founisè volontè ki opere etablisman rezidansyèl la ak nan biwo lokal MHLS la.
  • Si moun nan pa abite nan yon anviwònman rezidansyèl OPWDD ki opere oswa sètifye, yo dwe voye Lis Verifikasyon ki ranpli a bay Biwo Rejyonal Devlopman Andikape (DDRO) lokal la. Enfòmasyon pou kontakte DDRO disponib sou paj Kontakte nou an.

Konsèy Konsiltatif Konsomatè, Klas Willowbrook & Pran Desizyon nan Fen Vi

 • Konsènan manm klas Willowbrook pou moun Konsèy Konsiltatif Konsomatè a, Willowbrook Class (CAB) sèvi kòm gadyen swa dapre Atik 81 MHL (Lwa sou Sante Mantal NY §81.22.8 ak Lwa sou Sante Piblik NY §2994-d.1) oswa SCPA. Atik 17 (SCPA § 1750-b(1)(a)), CAB a gen pouvwa pou pran tout desizyon swen sante pou manm klas la, enkli desizyon pou retire oswa bay tretman ki bay lavi.   
 • Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte CAB nan 718-477-8800 . Sa a se yon liy telefòn ki an sekirite HIPAA ki aksepte mesaj epi ki jeneralman asiste 24/7; tanpri kite yon mesaj ki endike non manm klas Willowbrook ak enfòmasyon kontak moun k ap rele a ki gen ladan etablisman medikal, non ak nimewo telefòn (ki gen ladan kòd zòn) ak nati demann ke yo te fè a.
 • Vizite paj Willowbrook nou an.

Komite pou pran desizyon ranplasan

Pwogram Komite pou pran desizyon ranplasan (SDMC) se yon altènativ a sistèm tribinal la epi li gen otorizasyon pou bay konsantman pou gwo tretman medikal ki pa ijans ak desizyon swen nan fen lavi pou moun ki kalifye. Gen plis enfòmasyon ki disponib nan Sant Jistis New York State pou Pwoteksyon Moun ki gen Bezwen Espesyal.

Sèvis Legal Ijyèn Mantal (MHLS)

Sèvis Legal Ijyèn Mantal (MHLS) bay sèvis legal, konsèy ak asistans bay moun k ap resevwa swen nan anviwònman sètifye. Konsènan desizyon pou pran swen sante, Sèvis Legal Ijyèn Mantal la dwe resevwa yon avi sou desizyon moun ranplasan legalman otorize ki bay konsantman pou yo sispann oswa retire tretman pou soutni lavi pou rezidan ki pa gen kapasite pou viv nan oswa transfere soti nan enstalasyon OPWDD opere oswa ki gen lisans. Enstalasyon sa yo gen ladan sant devlopman, enstalasyon swen entèmedyè (ICF), ak Altènatif Rezidansyalize Endividyalize (IRA).

Pou kontakte yon avoka MHLS, tanpri revize lis kontak 1750-b MHLS pa konte . Anpil avoka MHLS yo dispoze reponn a pwoblèm fen lavi yo apre èdtan ak nan wikenn sou yon baz volontè.