Egzansyon pou sèvis ki baze nan kay ak kominote a

Apèsi sou lekòl la

Egzansyon konplè pou sèvis ki baze nan kay ak nan kominote a (1915-c HCBS).
Egzanpsyon pou sèvis ki baze nan kay ak nan kominote a se pwogram Medicaid ki ofri opòtinite pou granmoun ak timoun ki gen andikap entelektyèl ak devlòpmantal pou yo resevwa sèvis nan pwòp lakay yo oswa nan kominote yo.

Anons

Amannman Egzansyon pou Kòmantè Piblik 12 avril 2023 – 12 me 2023

Biwo pou Moun Andikape Devlòpmantal yo (OPWDD) ak Depatman Sante (DOH) yo ap fè chanjman nan akò OPWDD genyen ak gouvènman federal la ki rele OPWDD 1915 (c) Comprehensive Home and Community-Based Services. HCBS) Egzansyon. Kòmantè Piblik yo pral aksepte 12 avril 2023 – 12 me 2023 pa imèl bay [email protected] oswa pa lapòs nan: OPWDD 44 Holland Ave 3rd Floor, Albany NY 12229. Gade pi ba a pou plis enfòmasyon.

Gade Draft Waiver Amandment

*Nouvo tèks nan Draft Waiver Amandment make an jòn.

 

Gade Dokiman HCBS Waiver Plain Language

 

WÈ TABL FÈ FÈ SELF-DIRECTION

 

Gade Avi Piblik Federal la

 

 Gade Rejis Eta a

 

Webinar HCBS Waiver Amendment

 

Gade Prezantasyon Webinar HCBS Waiver Amendment

Pou wè Prezantasyon Webinar Amannman an nan yon lòt fòma, tanpri kontakte Kowòdonatè Aksè Lang OPWDDla. 

Egzansyon aktyèl la

Apendis K

Yon Anèks K se yon apendis ak akò Egzansyon Sèvis Lakay ak Kominote ant OPWDD ak Sant Federal pou Sèvis Medicaid ak Medicare (CMS). Anèks K yo itilize pandan sitiyasyon ijans kote yo dwe sispann oswa chanje dispozisyon tipik pou egzansyon kanpe pou sipòte livrezon sèvis pandan peryòd ijans la. Pandan pandemi COVID-19 la, OPWDD te aplike pou epi li te resevwa apwobasyon federal pou yon Apendis K ak revizyon ki vin apre nan apendis sa a.

Dokiman Anèks K COVID-19

Sèvis Jounal Retainer & Fleksibilite ki baze sou sit

Dènye Jou Elijib pou Reklamasyon nan Pwogram Jounal Sèvis Retainer la se 21 Jiyè 2020.

Founisè ki te chwazi pou patisipe nan Pwogram OPWDD Day Service Retainer Tanpri sonje: konsèy sa a pa adrese peman retansyon pou sèvis abilitasyon kominotè ki ofri pa anplwaye 'oto-anboche' ak ajans Entèmedyè Fiskal yo peye kòm yon pati nan bidjè endepandan yon moun. .

Dapre konsèy federal ki sot pase yo kote CMS te limite kantite jou detansyon founisè yo gen dwa faktire, dènye dat sèvis pou soumèt reklamasyon jou detansyon bay eMedNY nan kad Pwogram Day Service Retainer se 21 jiyè 2020.

Pwogram sa a te anonse nan yon memorandòm ki soti nan Direktè Adjwen DOH Donna Cater, ki gen dat 06/05/20, epi li te bay ajans ki te siyen yon atestasyon, ki te dakò ak règ patisipasyon pwogram nan. Nou byen konprann ke ajans yo pa t prevwa dat fen sa a pou pwogram nan. OPWDD ak patnè ajans leta nou yo ap egzamine opsyon pou adrese kapasite ajans yo pou yo kontinye sipòte moun ak fanmi yo.

Tanpri sonje bagay sa yo:

  • Si ajans ou a te siyen epi soumèt bay OPWDD Attestasyon Pwogram Jounal Retenuasyon Sèvis Jounal la, Lè sa a, ou ka kontinye soumèt reklamasyon jou Retenuasyon (sèvi ak kòd revni 0180) bay eMedNY pou dat sèvis 18 Avril 2020 jiska 21 Jiyè 2020. reklamasyon yo sijè a egzijans pwogram Day Service Retainer ak konsèy yo .
  • Gid sa a pa afekte kapasite Ajans Altènatif Rezidansyal Endividyalize Sipèvize yo (IRAs) pou delivre ak faktire eMedNY pou abilitasyon gwoup kominote-rezidans (Gwoup CH-R) pou moun ki abite nan IRA Sipèvize a epi ki te patisipe nan yon lòt ajans abilitasyon jou oswa prevokasyonèl. Sèvis. Pwovizyon otorize sèvis Group CH-R yo kontinye kalifye pou reklamasyon nan eMedNY.
  • Ajans ki patisipe nan Pwogram Retenasyon Sèvis Jounal la ka kontinye bay Medicaid ak faktire pou lòt sèvis jan sa dokimante nan Plan lavi moun nan. Pa egzanp, bay abilitasyon kominotè bay moun ki abite ak fanmi yo epi ki te patisipe nan pwogram abilitasyon pou jounen an ajans ou a anvan COVID-19 kòmanse.
  • Ajans yo kontinye genyen fleksibilite pou yo bay sèvis aleka pa
    konsèy ki disponib sou paj wèb konsèy sou coronavirus la .

Tanpri voye nenpòt kesyon ak enkyetid bay [email protected]
 

Peman Siplemantè pou Founisè ICF/IID

OPWDD te fè yon webinar nan dat 28 me 2021 pou ede nan konprann dènye konsèy sou bòdwo yo te bay ajans OPWDD ki opere Etablisman Swen Entèmedyè pou Moun ki gen Andikap Entelektyèl (ICF/IID) an repons a pandemi COVID-19 la ak dènye apwobasyon Eta ijans lan. Amannman Plan (SPA).