Opsyon Lojman

OPWDD ak ajans founisè yo ofri opòtinite rezidansyèl yo bay moun ki gen andikap devlòpmantal ki ede yo viv poukont yo otank posib nan kominote a.

Lè yo ofri sipò ki gen ladan Abilite Kominotè, Modifikasyon Anviwònman, Moun k ap bay swen oswa Vwazen ki peye, moun yo ka viv lakay yo ak fanmi yo oswa yo ka viv poukont yo nan pwòp kay yo oswa nan apatman yo.

Ajans yo ka ofri opòtinite rezidansyèl pou moun ki nan kay sètifye ki ba yo yon nivo sipò diferan ki ka apwopriye pou bezwen yo. Yo itilize pwotokòl Opòtinite Rezidansyal sètifye pou detèmine ki nivo ki pi apwopriye. 

Founisè yo ka ofri moun opsyon pou yo viv nan yon kay sètifye nan kominote a ak yon ti kantite lòt moun ki gen andikap devlopman. Ajans ki dirije kay la pral asire w ke gen ase anplwaye pou satisfè bezwen lòt moun k ap viv nan kay la.

 

Swen Fanmi

OPWDD ak ajans founisè yo ka ofri moun ki gen andikap devlòpmantal yon opòtinite pou yo viv nan kay yon fanmi ki te sètifye. Founisè swen fanmi an te resevwa anpil fòmasyon, epi li pral bay moun nan yon kay ki an sekirite kote moun nan ka aktif epi jwi tout bagay fanmi yo jwi, tankou manje ansanm ak pase tan ansanm. 

Vizite seksyon Family Care nan sitwèb sa a pou plis enfòmasyon.

 

Jere depans pou lojman

OPWDD sipòte moun ki gen andikap devlòpmantal yo pou yo viv poukont yo nan kominote a ke posib lè li ede yo ak depans pou lojman. Èd sa a vini nan fòm yon sibvansyon pou lojman. Y ap deside kantite sibvansyon pou lojman w lan lè l sèvi avèk yon fòmil ki pran an kont konte moun nan ap viv la, kantite moun k ap viv nan kay la, kantite chanm nan kay la ak kèk lòt bagay. Moun nan sipoze kontribye yon pousantaj nan revni ou pou depans pou lojman ou. 

Pou jwenn enfòmasyon sou sipò lojman ak opòtinite rezidansyèl yo, ajans yo ta dwe kontakte DDRO lokal la oswa Biwo Kay ak Viv Kominotè pa imèl nan [email protected]
 

Kategori sipò rezidansyèl yo

Kategori sipò rezidansyèl yo bay konsèy pou detèmine bezwen yon moun pou sipò rezidansyèl yo. Yo dekri kijan sikonstans yon moun, ak/oswa sikonstans fanmi yo oswa moun kap bay swen yo, yo konsidere lè gen yon bezwen pou sipò rezidansyèl yo. Kategori yo defini lè sitiyasyon yon moun oswa yon fanmi konsidere kòm yon bezwen ijans, yon bezwen sibstansyèl oswa yon bezwen aktyèl.

Yo aplike kategori sa yo lè yon moun ki bezwen sipò rezidansyèl, oswa fanmi/moun k ap bay swen an, pare pou chèche opòtinite sa a aktivman. Yo detèmine kategori lè yon manadjè swen oswa yon lòt sous rekòmandasyon bay enfòmasyon referans yo resevwa epi revize pa ekip Sipò Rezidans lan nan youn nan biwo rejyonal OPWDD yo.

Bezwen Ijans

  1. Sanzabri oswa Risk Imedyat pou Sekirite: Moun nan pa gen yon kote pèmanan pou l abite oswa li gen yon risk iminan pou l pa gen okenn kote pou l viv. Li an danje iminan pou sante ak sekirite pwòp tèt ou oswa lòt moun.
  2. Moun k ap viv ak fanmi/moun k ap bay swen: Fanmi/moun k ap bay swen moun nan gen yon sitiyasyon ijan kote moun k ap bay swen prensipal la enkapab pa egzanp akòz maladi alontèm ak/oswa blesi pèmanan epi pa gen lòt moun k ap bay swen.
  3. Moun k ap viv nan lòt anviwònman: Moun nan pare pou egzeyat nan yon lopital oswa yon etablisman sikyatrik; pare pou libere nan prizon; nan yon anviwònman tanporè tankou yon abri, otèl, oswa depatman ijans lopital.

Gwo Bezwen
Moun k ap viv ak fanmi/moun k ap bay swen: moun nan gen plis risk pou l pa gen yon kote pèmanan pou l abite. Sa gen ladann yon moun ki gen fanmi oswa lòt moun k ap bay swen yo vin de pli zan pli kapab kontinye bay swen pou jere bezwen moun nan, enkli bezwen konpòtman.

Moun nan gen plis risk pou sante ak sekirite li, oswa prezante yon risk ogmante pou sekirite pwòp tèt ou oswa lòt moun.

Moun k ap viv nan lòt anviwònman
Otreman moun nan prezante yon gwo bezwen pou plasman rezidansyèl paske li: ap fè tranzisyon soti nan yon lekòl rezidansyèl oswa nan Pwogram Rezidans pou Timoun (CRP); abite nan yon sant devlopman epi pare pou ale nan kominote a; oswa abite nan yon etablisman enfimyè kalifye epi pare pou ale nan kominote a.

Bezwen aktyèl
Moun nan gen yon bezwen pou yon plasman rezidansyèl, li te mande epi li pare pou li aktivman chèche yon opòtinite rezidansyèl, men bezwen an pa yon ijans ni sibstansyèl jan sa defini pi wo a.

Lajan Swiv Moun nan

Si yon moun ou sipòte nan yon Etablisman Swen Entèmedyè (ICF) oswa yon Etablisman Enfimyè Espesyalis (SNF) vle oswa bezwen tranzisyon nan yon anviwònman ki pi piti nan kominote a, oswa yon ICF ap tranzisyon nan yon IRA, lajan an swiv moun nan (MFP) pwogram me bay moun nan (yo) sipòte pre ak apretranzisyon nan kominote a anviwònman. Espesyalis Tranzisyon (TS) MFP a ka fasilite koneksyon ak resous pou yon tranzisyon san pwoblèm. Ou ka fè yon referans nan pwogram Money Follows the Person pou yon moun k ap resevwa oswa ki enterese nan sipò atravè ajans ou a, oswa yon lòt moun ka fè referans a nan non moun nan. Kòm yon founisè ou bezwen konnen epi pare pou ede ak tranzisyon sa yo. Yo ka fè referans nan bwat lèt OPWDD pou Tranzisyon Kominotè a, [email protected].

Pwogram Money Follows the Person (MFP) Depatman New York State Sante (NYSDOH) kontra avèk New York Association on Independent Living (NYAIL) pou bay asistans tranzisyon atravè pwogram Open Doors la. Lè NYAIL/Open Doors resevwa yon referans nan men OPWDD oswa lòt sous referans sou yon tranzisyon posib, yo ka kontakte ajans founisè a ak/oswa CCO a, sisa aplikab, pou ede nan planifikasyon ak moun nan oswa gadyen legal/defann fanmi yo pou jwenn mande konsantman enfòme epi ranpli Sondaj Kalite Vi (QOL).  

Kòm yon founisè, yo ka mande w èd pou bay enfòmasyon sou estati gadyen, bay enfòmasyon kontak gadyen/defansè yo, fè apèl entwodiksyon bay gadyen/defansè yo, ede ak fasilite reyinyon inisyal yo oswa reyinyon ak NYAIL ak / oswaak moun nan. fè sondaj QOL yo, elatriye. Kowoperasyon w enpòtan anpil pou asire moun nou sipòte yo ap viv nan anviwònman ki pi entegre posib ki pi byen reflete dezi yo ak bezwen yo.

Lojman Sipò Entegre

Pwogram Integrated Supportive Housing OPWDD a konbine opòtinite lojman abòdab ak sèvis sipò pou ede yon moun viv poukont li. Pwojè yo anjeneral gen yon patenarya ant yon pwomotè lojman ak yon founisè sèvis OPWDD epi yo anjeneral finanse atravè kredi taks pou lojman pou revni ki ba ak lòt kouran finansman piblik. Founisè ki enterese patisipe nan yon pwojè lojman sipò ta dwe kontakte Biwo Lojman OPWDD nan [email protected]

2024-25 Aplikasyon Integrated Supportive Housing (ISH).

Pwogram OPWDD Integrated Supportive Housing (ISH) a aliman ak inisyativ Eta New York pou ogmante kantite lojman ki abòdab/sipò nan tout eta a. Pwogram sa a ankouraje ak sipòte devlopman nouvo opòtinite lojman pou moun ki gen andikap entelektyèl ak/oswa devlopman (I/DD) ki ka benefisye de yon anviwònman rezidansyèl endepandan, ki pa sètifye nan kominote entegre. Sipò pwogram OPWDD ISH la gen ladan swa: (1) sèlman sibvansyon pou lokasyon ak sèvis sipò yon fwa yo fonksyone; oswa (2) sibvansyon pou lokasyon ak finansman kapital (oswa sous devlopman finansye)

Pwogram ISH la te kòmanse an 2012 atravè yon patenarya ak NYS Homes and Community Renewal (HCR). Atravè patenarya sa a, devlopè opòtinite lojman abòdab yo resevwa ankourajman pou fè nòt aplikasyon pou fè patenarya ak yon ajans founisè OPWDD (ki rele tou "Ajans Sipò pou lojman") epi bay lokatè preferans pou moun OPWDD sèvi yo (gade seksyon an pita nan dokiman sa a, ki gen dwa “Wòl Founisè a kòm Ajans Sipò pou Lojman” pou plis enfòmasyon).

Dapre pwogram sa a, OPWDD pral bay finansman pou jiska 25% nan kantite total inite ki ofri preferans nan seleksyon lokatè a moun ki elijib pou resevwa sèvis OPWDD.

Chak aplikan pral oblije demontre ke pwopozisyon yo an konsistan avèk atant pwovizyon sèvis OPWDD ansanm ak nenpòt atant fiskal nan antite prensipal finansman kapital la. Kòm yon pati nan egzijans sa a, chak ekip pwojè oblije fè yon sesyon Asistans Teknik ak anplwaye OPWDD Home and Community Living anvan yo soumèt yon aplikasyon pou pwojè yo.”

Lis Pwojè Lojman Sipò Entegre

Anba a se yon lis konpile tout pwojè Integrated Supportive Housing ke OPWDD sipòte depi 2012.  Pwojè ki nan pati anba a nan lis la te sipòte nan OPWDD ki pi resan Demann pou Aplikasyon wonn. 

Gade lis Pwojè Lojman Sipò Entegre yo

 

Done RFP 2020 ESSHI

Done RFP Empire State Supportive Housing Initiative yo devlope apati koleksyon done an tan reyèl ki fèt pa biwo rejyonal OPWDD yo. 

Revize DONE

Apèsi sou Pwogram Lojman Sipò Entegre OPWDD
Tèks Altènatif
Tèks Altènatif
Videyo Apèsi sou Pwogram Lojman Sipò entegre OPWDD

Brochure Lojman