Drapo

Enfòmasyon sou Aksè nan Lang pou Founisè yo

Enfòmasyon sou Aksè nan Lang pou Founisè yo

Kisa Aksè Lang ye?

Gen plizyè milyon New Yorkers ki pa pale angle kòm lang prensipal yo epi ki gen kapasite limite pou li, pale, ekri oswa konprann angle. Pou New Yorkers sa yo, estati Konpetans Angle Limite (LEP) yo prezante baryè potansyèl pou jwenn aksè nan pwogram ak sèvis gouvènman enpòtan yo.  Aksè nan lang se sèvis lang ki apwopriye sou plan lengwistik ak kiltirèl pou popilasyon LEP nou an ki gen aksè nan sèvis leta.

Aksè nan lang gen ladan sèvis entèpretasyon (kominikasyon oral oswa vizyèl) ak sèvis tradiksyon (kominikasyon ekri) pou moun ki gen andikap devlopman, manm fanmi oswa moun ki deziyen ki gen konpetans limite angle. Aksè nan lang ak kominikasyon efikas aplike tou pou moun ki soud, ki mal pou tande oswa ki gen pwoblèm vizyèl.

Responsablite w kòm yon Founisè OPWDD

Antanke yon founisè sèvis OPWDD, ou oblije bay sèvis aksè nan lang (entèpretasyon ak tradiksyon) bay moun ki gen konpetans limite angle, ak/oswa moun ki soud, ki mal pou tande oswa ki gen pwoblèm vizyèl. Pou w kapab kominike efektivman ak moun w ap sèvi yo trè enpòtan, sitou lè w bay moun ki gen andikap nan devlopman ak manm fanmi yo aksè enpòtan nan pwogram, aktivite ak sèvis ou yo.

 

Entèpretasyon

OPWDD bay sèvis entèpretasyon telefòn gratis pou founisè yo atravè machann ajans lan ki gen kontra; gade anba a (Telephonic Interpretation Through OPWDD) pou plis enfòmasyon ak enstriksyon.

 

Se responsablite w antanke founisè sèvis pou fè aranjman pou lòt mwayen entèpretasyon (an pèsòn, videyo a distans) lè moun LEP a, manm fanmi yo oswa moun li deziyen yo mande l, e/oswa jan sa nesesè dapre bezwen kominikasyon moun nan.  

Tradiksyon

OPWDD tradui dokiman enpòtan ke OPWDD bay/ki fè pati nan 12 pi gwo lang ki pa angle yo pale nan Eta New York (ak lòt lang dapre demann). Dokiman enpòtan OPWDD yo enkli:

 • Nenpòt dokiman OPWDD ki mande siyati yon moun, yon manm fanmi oswa yon reprezantan, tankou yon fòm konsantman enfòme 
 • Nenpòt dokiman OPWDD ki bay enfòmasyon kle sou sipò ak sèvis OPWDD 
 • Nenpòt enfòmasyon sou konpòtman/sante OPWDD bay, ki gen ladan men pa sèlman: kalifikasyon, plan tretman, plan sèvis, ak/oswa objektif

Nou pa tradui dokiman founisè yo pwodui. Si w gen yon dokiman OPWDD ki poko tradui, oswa ke w bezwen nan yon lòt lang apa de 12 pi wo yo, tanpri kontakte [email protected] ak demann.  

Entèpretasyon Telefon Atravè OPWDD

 

OPWDD bay sèvis entèpretasyon telefòn gratis pou founisè li yo.

Pou jwenn aksè nan sèvis sa a, oumenm oswa ajans ou a ap bezwen premye soumèt yon dokiman ki ranpli epi siyen Fòm atestasyon bay inite Aksè Lang nan OPWDD pou revizyon. Tanpri voye yon imèl ba Fòm Attestasyon ou ranpli a: [email protected]

Yon fwa yo resevwa fòm ou ranpli a epi revize w, yo pral voye w, pa imel, kòd aksè a ak enstriksyon pou w itilize machann OPWDD ki gen kontra a, Language Services Associates (LSA), pou sèvis entèpretasyon nan telefòn. Tanpri sonje ke sèvis sa a ta dwe itilize sèlman pou reyinyon ki dire 30 minit oswa mwens.

 

 

Lwa, Règ ak Règleman ki gen rapò ak bay Sèvis Aksè Lang

1) Tit VI Lwa sou Dwa Sivil la

"Okenn moun Ozetazini pa dwe, pou rezon ras, koulè, oswa orijin nasyonal, eskli nan patisipasyon nan, oswa yo dwe refize benefis yo nan, oswa yo dwe sibi diskriminasyon nan nenpòt pwogram oswa aktivite k ap resevwa asistans finansye Federal."

2) Lwa sou Pwoteksyon Pasyan ak Swen Abòdab, Seksyon 1557

Prevwa ke pèsonn pa dwe eskli nan patisipasyon nan, yo pa refize benefis oswa sibi diskriminasyon nan nenpòt pwogram sante oswa aktivite k ap resevwa asistans finansye federal pou rezon ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, oswa laj jan sa entèdi anba. Tit VI Lwa sou Dwa Sivil 1964, Tit IX Amannman Edikasyon 1972, Lwa 1975 sou Diskriminasyon Laj oswa Seksyon 4 Lwa Reyabilitasyon 1973.

3) Eta New York 14 CRR 633.4

Egzije pou etablisman ki gen lisans yo fè sèvis entèprèt gratis e konpetan disponib pou moun k ap resevwa sèvis yo alè; ke mezi nesesè yo dwe pran pou bay enfòmasyon nan lang apwopriye; epi yo dwe devlope plan tretman oswa sèvis pou moun LEP yo.

4) LwaNew York State pou Aksè Lang

Gen plizyè milyon New Yorkers ki pa pale angle kòm lang prensipal yo epi ki gen kapasite limite pou li, pale, ekri oswa konprann angle. Pou New Yorkers sa yo, estati Limite Angle (LEP) yo prezante potansyèl baryè pou jwenn aksè nan pwogram ak sèvis gouvènman enpòtan yo. Nouvo lwa sou aksè nan lang Eta Nouyòk la, ki te antre an vigè nan dat 1ye jiyè 2022, te kodifye ak elaji politik aksè nan lang New York anvan yo. Dapre lwa aksè nan lang, tout ajans Leta ki kominike avèk piblik la dwe bay sèvis entèpretasyon nan nenpòt lang konsènan dispozisyon sèvis oswa benefis ajans yo, epi yo dwe tradui dokiman enpòtan ajans yo nan 12 pi gwo lang ki pa angle yo pale pi souvan. New Yorkers LEP yo baze sou done resansman an.

Top 12 lang ki pa angle nan Eta Eta New York

Plis pase 5.7 milyon moun k ap viv nan New York rapòte pale yon lang ki pa angle. Nan sa yo, 2.5 milyon rapòte pale angle mwens pase byen. Dapre Sondaj Kominote Ameriken 2020 la, 12 pi gwo lang ki pi komen nan mitan New Yorkers ki gen konpetans limite Angle yo se:

 • Panyòl
 • Chinwa
 • Ris
 • Yiddish
 • Bengali
 • Koreyen
 • Kreyòl ayisyen
 • Italyen
 • Arab
 • Polonè
 • franse
 • Oudou

*Sous: US Census Bureau, Tablo B16001, 2020 estimasyon 5 ane. Sondaj Kominote Ameriken

Resous Aksè Lang pou Founisè yo

Pou kesyon oswa èd anplis ak resous aksè lang pou founisè yo, tanpri kontakte Sofia Guerrero, Kowòdonatè Aksè Lang nan OPWDD nan tout Eta a pa imel nan [email protected].