Apèsi sou lekòl la

Si yon moun vle sèvis OPWDD, sa ki annapre yo responsab legalman pou depans swen: 

 • moun nan
 • mari oswa madanm yo si li marye
 • paran yo oswa gadyen legal yo (si moun nan poko gen 21 an) epi
 • nenpòt moun ki jere lajan moun nan

Si yon jèn adilt (ki poko gen 21 an) pa abite ak paran yo, paran yo pa legalman responsab pou depans sèvis OPWDD yo. Sa a aplike menm si moun k ap resevwa sèvis OPWDD la vizite detanzantan. 

Sèten sèvis OPWDD yo kouvri pa Règleman Responsablite pou Sèvis OPWDD. Sèvis sa yo enkli:

 • Sèvis yo bay nan enstalasyon ICF/IDD
 • Abilite rezidansyèl yo bay nan Altènatif Rezidansyalize Endividyalize (IRAs), Rezidans Kominotè (CRs), ak Swen Fanmi.
 • Abilite Jou
 • Jesyon Swen ak lòt sèvis kowòdinasyon sèvis
 • Sèvis Tretman Jounen
 • Abilite Kominote
 • Sèvis Prevokasyonèl
 • Sèvis Travay Sipò (SEMP)
 • Sèvis Relèv
 • Sèvis melanje ak konplè, ki gen ladan nenpòt sèvis ki garanti yo bay anba OPTS (Opsyon pou moun atravè sèvis)

Ou ka jwenn plis enfòmasyon nan la Responsablite pou Sèvis Gid Referans Rapid.

 

Resous

Materyèl ki anba yo disponib tou pou founisè yo pou yo konprann responsablite yo dapre règleman sou responsablite pou sèvis yo:

Kesyonè Elijiblite Benefis yo

Avi pou Sèvis ki deja egziste

 

Avi Responsablite OPWDD 02

WÈ Avi Responsablite 02 NAN Plizyè Lang

Avi kont bòdwo

Avi Responsablite OPWDD 03

Gade Avi Responsablite 03 nan plizyè lang

Rediksyon Frè/Anonsansyon pou Sèvis ki deja egziste Demann pou Apwobasyon

Avi Responsablite Enstriksyon

Enstriksyon sou avi responsablite pou fòm LIAB 05 jiska 10.

Gade Enstriksyon Avi Responsablite yo – Fòm LIAB 05 jiska 10 

Avi pou moun k ap aplike pou sèvis yo

Avi Responsablite Sèvis ki deja egziste

Avi Responsablite OPWDD 06 

Gade Avi Responsablite 06 nan Plizyè Lang

 

 

Avi Limite eksepsyon pou moun ki rankontre eksepsyon

Avi Limite Eksepsyon pou Moun ki Aplike pou Lòt Sèvis

Avi Responsablite OPWDD 08

WÈ AVI Responsablite 08 NAN MILTI LANG
 

Avi Limite Eksepsyon pou Moun ki Aplike pou Lòt Sèvis

Enfòmasyon sou Eksepsyon limite pou relèv

 Avi Responsablite OPWDD 10

WÈ AVI Responsablite 10 NAN MILTI LANG

Enfòmasyon sou Eksepsyon Limite pou Travay Sipòte

Avi Responsablite OPWDD 15

Gade Avi Responsablite 15 nan Plizyè Lang