Konsènan Manyèl sa a

Manyèl sa a pral sèvi kòm gid ou. Pandan ke li p ap reponn tout kesyon, oswa rezoud tout sitiyasyon konsènan alokasyon pèsonèl, li pral ba ou kèk konsèy sou sa ki annapre yo:

 • Ki sa ki alokasyon pèsonèl
 • Ki jan alokasyon pèsonèl yo ta dwe depanse
 • Kalkile kantite alokasyon pèsonèl yon moun ta dwe resevwa
 • Vin abitye ak règ alokasyon pèsonèl yo

Si w gen lòt kesyon, kontakte Asistans ak Jesyon pou Benefis Finansye & Dwa (FBEAM) lokal ou a . Opòtinite fòmasyon alokasyon pèsonèl yo endike nan Sistèm Jesyon Aprantisaj Eta a.

Definisyon

Règleman OPWDD nan 14 NYCRR 633.15 defini alokasyon pèsonèl kòm:

"...pati revni sa a ki disponib chak mwa pou chak moun ki abite nan yon etablisman OPWDD ki opere oswa sètifye ki fèt pou depans pèsonèl yon moun."

Chak moun ki gen yon andikap devlòpmantal ki abite nan yon etablisman OPWDD opere oswa sètifye, epi ki gen yon revni chak mwa, kenbe yon pati nan revni yo pou depanse nan chwa pèsonèl yo, liks ak lwazi. Rès revni mansyèl yo itilize pou kouvri depans pou chanm ak manje.

Montan alokasyon an varye selon aranjman k ap viv ak revni moun nan epi li ka gen plizyè eleman selon sikonstans endividyèl yo. Se sèlman moun ki gen revni ki gen dwa a yon alokasyon pèsonèl.   

Règleman alokasyon pèsonèl yo aplike nan tout anviwònman rezidansyèl OPWDD sètifye oswa opere. Yo aplike tou pou pwogram ki pa rezidansyèl ki okipe alokasyon pèsonèl moun ki abite nan anviwònman rezidansyèl sa yo:

 • Ajans Patwone ak Swen Fanmi Eta Opere (FC)
 • Etablisman Swen Entèmedyè Volontè ak Eta a (ICF)
 • Altènatif Rezidansyal Endividyalize (IRA) ak Rezidans Kominotè (CRs) ki opere Volontè ak Eta
 • Sant Devlopman (DC) ak Ti Inite Rezidans (SRU)
 • Lekòl sètifye OPWDD ak lopital espesyalize yo

Moun ki abite nan rezidans sètifye epi ki gen yon benefisyè reprezantan ki pa Direktè Egzekitif ajans rezidansyèl la gen dwa a yon alokasyon pèsonèl. Sepandan, reprezantan benefisyè a pa respekte règleman alokasyon pèsonèl yo. Si reprezantan benefisyè a vire lajan pou ajans rezidansyèl la jere, ajans rezidansyèl la dwe jere lajan yo epi suiv règleman OPWDD pou alokasyon pèsonèl yo.

DDSOO yo ak ajans volontè yo ka etabli plis restriksyon politik alokasyon pèsonèl toutotan yo konfòme yo ak règleman OPWDD alokasyon pèsonèl.

Objektif

OPWDD kwè ke tout moun ki gen andikap devlòpmantal ka defann tèt yo epi pran desizyon ki gen rapò ak depanse alokasyon pèsonèl yo. Lajan alokasyon pèsonèl yo sipoze itilize pou pèsonèl, liks, ak lwazi vle ki amelyore kalite lavi yon moun. Depans alokasyon pèsonèl yo dwe benefisye moun nan epi reflete chwa endividyèl yo. 

Gen twa prensip k ap gide dèyè objektif ak itilizasyon alokasyon pèsonèl:

 • Chwa
 • Benefis pèsonèl
 • Patisipasyon kominote a 

Chwa enpòtan. Moun ta dwe chwazi ki jan yo depanse lajan yo nan pi gwo limit posib.

Atik ak sèvis moun achte ak lajan yo dwe pèsonèlman benefisye yo. Li pa ta dwe pou benefis oswa konvenyans founisè yo, ajans yo, fanmi oswa zanmi yo, oswa OPWDD. Atik yo ke moun achte ak alokasyon pèsonèl yo se pou yo fè ak jan yo wè anfòm.

OPWDD ankouraje plis patisipasyon kominote a pou moun ki gen andikap nan devlopman. Moun yo ta dwe patisipe nan kominote a otan yo vle.