Règleman Alokasyon Pèsonèl, Gid ak Planifikasyon

Gid yo

Seksyon 131-o Lwa Sèvis Sosyal ak Règleman OPWDD 14 NYCRR 633.15 ki gouvène jesyon ak itilizasyon alokasyon pèsonèl. Règleman sa yo di ke depans alokasyon pèsonèl yo ta dwe:

 • Reflete preferans, chwa ak bezwen moun nan
 • Enplike moun nan
 • Fè plan pou satisfè dezi ak bezwen moun nan pandan tout ane a

Alokasyon pèsonèl yo ta dwe itilize pou ede moun amelyore kalite tan lwazi yo ak kalite lavi yo. Otank posib, moun yo ta dwe patisipe nan aktivite planifikasyon ak depans yo. Lè yo enplike chak moun nan pwosesis pou pran desizyon, acha yo pral pi byen reflete preferans yo. Alokasyon pèsonèl yo ta dwe disponib lè yo mande l oswa lè li nesesè. Alokasyon pèsonèl yo pa ka kenbe nan men yon moun pou okenn rezon.  

Founisè swen fanmi ak ajans patwone ki okipe lajan alokasyon pèsonèl yo dwe swiv tou de règleman Sekirite Sosyal ak règleman OPWDD. Tipikman, founisè swen fanmi yo jere lajan alokasyon pèsonèl yo sou non moun yo sèvi yo, sof si moun nan ka okipe pwòp lajan yo. Ajans patwone a dwe asire ke founisè swen fanmi yo respekte règleman yo epi yo dwe bay sipèvizyon apwopriye.

Paske alokasyon pèsonèl anjeneral soti nan benefis gouvènman an, li trè enpòtan ke benefis moun yo kenbe ak pwoteje pou asire w ke lajan pèsonèl yo disponib pou depans yo. Reprezantan benefisyè a, anjeneral, ajans rezidansyèl la, ta dwe swiv revni ak resous moun nan. Yo dwe asire ke moun nan rete kalifye pou benefis yo resevwa yo epi rapòte depase revni oswa resous yo bay ajans ki peye benefis yo. Ajans rezidansyèl la dwe reponn tou demann Administrasyon Sekirite Sosyal (SSA) alè, paske benefis Sekirite Sosyal ak Revni Sekirite Siplemantè (SSI) se sous prensipal lajan alokasyon pèsonèl pou pifò moun. Reprezantan benefisyè yo gen yon gwo wòl nan jesyon alokasyon pèsonèl. Sitwèb SSA a genyen enfòmasyon sou dwa ak responsablite reprezantan benefisyè yo: www.ssa.gov/payee/index.htm.

Sekirite Sosyal gen plizyè ti liv ki disponib sou Entènèt tou, oswa ou ka mande yo pa telefòn oswa pa lapòs nan biwo Sekirite Sosyal lokal ou a.

Pou kesyon jeneral oswa enfòmasyon sou benefis Sekirite Sosyal oswa SSI, ou ka kontakte Biwo Enkèt Piblik la nan:

Administrasyon Sekirite Sosyal
Biwo Ankèt Piblik yo
Windsor Park Building
6401 Sekirite Blvd.
Baltimore, MD 21235
1-800-772-1213
https://www.ssa.gov/

Itilizasyon Alokasyon Pèsonèl apwopriye

Moun depanse lajan sou anpil bagay diferan ak pou yon varyete rezon. Pandan ke li ka itilize pou bagay yo bezwen, moun tou depanse lajan sou atik yo renmen oswa yo vle. Yo ka peye pou admisyon nan yon konsè, tikè fim, manje deyò, depans ki gen rapò ak plezi, oswa pèsonalize chanm yo. Moun tou mete sou kote lajan yo pou konsève pou yon vwayaj oswa lòt atik ki pi gwo tikè. Nan chak ka, moun ap fè chwa sou fason pou yo depanse lajan. Lè moun yo chwazi ki moun ki pral koupe cheve yo, ki sa yo li, oswa si yo achte abako oswa pantalon abiye, acha yo revele preferans yo ak pèsonalite yo.

Moun OPWDD DDSOO ak ajans volontè yo sèvi yo dwe gen opòtinite pou yo fè chwa epi eksprime kiyès yo ye. Règ ak règleman Eta Nouyòk mande pou yo itilize alokasyon pèsonèl yo pou benefis moun ki gen andikap devlopman. Règ ak règleman sa yo tou bay moun dwa pou yo sèvi ak alokasyon pèsonèl yo jan yo chwazi. Acha yo ta dwe ede yo enplike yo nan kominote lokal la oswa pou atik ak sèvis ki amelyore kalite lavi yo.

Moun yo dwe kapab sèvi ak alokasyon pèsonèl yo nan fason ki gen sans. Sa gen ladann fè chwa sou depans pèsonèl, aprann bidjè ak ekonomize pou yon atik espesifik. Èske moun nan gen yon pastan espesyal? Èske yo renmen yon kalite mizik patikilye? Èske yo vle ale kan oswa nan yon vakans espesyal? Alokasyon pèsonèl yo ka itilize pou rezon sa yo ak plis ankò.

Itilizasyon Alokasyon Pèsonèl Entèdi

Nou pral diskite sou anpil opòtinite pou sèvi ak alokasyon pèsonèl yon fason apwopriye pou amelyore lavi yon moun ak pouswiv enterè yo. Ou bezwen konnen tou lè alokasyon pèsonèl pa ka itilize. 

Alokasyon pèsonèl yo PA dwe itilize pou:

 • Depans rezidansyèl, pwogram lajounen oswa lòt founisè sèvis yo dwe peye; al gade nan seksyon Responsablite Ajans la 
 • Atik oswa sèvis ke Medicaid, Medicare ak/oswa asirans sante yon twazyèm pati peye pou yo
 • Sèvis medikal, dantè ak klinik ak/oswa founiti ki nesesè yo
 • Transpò pou ale oswa pou soti nan sèvis obligatwa yo
 • Nenpòt aktivite ki fè pati Plan Sèvis Endividyalize (ISP)/Plan lavi pou ke founisè a pral ranbouse 
 • Depans ak sèvis anplwaye ajans volontè yo (sòf si yo satisfè sèten kritè)
 • Nenpòt depans pou anplwaye Leta yo
 • Acha lè moun nan pa gen chwa

Asire chwa nan planifikasyon depans

Lajan alokasyon pèsonèl apatni a moun nan. Lajan yo dwe disponib pou depans pèsonèl sou atik oswa sèvis yo chwazi. Acha ki fèt ak alokasyon pèsonèl yo dwe pèsonèlman benefisye moun nan. Lè yon ajans jere alokasyon pèsonèl, anplwaye ajans lan dwe enplike moun nan otank posib nan deside kijan yo pral itilize lajan yo. Tout depans pandan ane a ta dwe konsistan avèk preferans, chwa ak enterè moun nan. 

Anplwaye ajans yo dwe asime ke tout moun ki gen andikap devlòpmantal yo gen kèk kapasite pou defann tèt yo epi yo ka ede detèmine fason yo depanse alokasyon pèsonèl yo. Menmsi gen kèk moun ki pa sèvi ak mo pou kominike, anplwaye yo ka peye atansyon sou lang kò yo, je yo ak lòt kominikasyon ki pa vèbal. Kontak zye oswa ekspresyon vizaj yo ka transmèt anpil bagay sou sa yon moun ka santi. Anplwaye yo ta dwe gade figi moun yo, suiv gade yo epi chèche souri. Yo ka chèche tou lòt siyal ki pa vèbal tankou bra louvri ak je elaji. Moun ka eksprime preferans yo pou depans ak konpòtman yo. Anplwaye yo ta dwe obsève nenpòt ekspresyon konpòtman komen oswa renouvlab nan kontantman oswa lòt emosyon pou detèmine atik ak sèvis yo pi pito lè w ap planifye depans pèsonèl yo. Yo ka wè sa moun nan jwi pi plis epi yo gade pou pi devan pou fè. Dapre bagay moun nan renmen, anplwaye yo ka ede moun nan idantifye magazen yo ak machann yo kote yo ka vin yon kliyan ki gen valè, regilye.

Si yon moun sèvi ak yon aparèy kominikasyon ogmante, li ta dwe pwograme ak chwa alokasyon pèsonèl moun nan. Pandan y ap planifye, anplwaye yo ta dwe pale ak moun ki konnen moun nan byen, tankou yon manm fanmi, yon avoka oswa yon pwofesyonèl espesyal sipò dirèk. Moun sa yo ta dwe kontinye gen opinyon pandan tout ane a kòm preferans moun nan ka chanje.
 

Egzanp - Asire chwa 
Grant gen 40 an e li pa gen fanmi ki an kontak avè l. Li sèvi ak yon chèz woulant epi li pa sèvi ak mo pou eksprime tèt li. Lè li te deplase nan kay li ye kounye a, anplwaye rezidansyèl yo te gen yon tan difisil pou konnen sa Grant te renmen. Pou rezon sa yo, li te difisil pou enplike l 'nan planifikasyon pou itilizasyon alokasyon pèsonèl li.

Anplwaye rezidansyèl yo te peye atansyon epi remake sa ki enterese Grant. Chak fwa li te wè yon bèt, li ta sispann sa li te fè pou gade. Li te sanble jwi ekirèy yo ki te jwe devan lakay li. Li souvan gade zwazo ki te fè nich nan pye bwadchenn nan lakou devan an.

Apre yo fin rankontre ak manadjè swen Grant ak anplwaye nan pwogram jounen an, anplwaye rezidansyèl yo te kreye yon plan pou itilize alokasyon pèsonèl li ki baze sou sa yo te santi yo t ap enterese l. Depi Grant te montre yon enterè nan bèt yo epi li te renmen gade zwazo, anplwaye rezidansyèl yo te itilize alokasyon pèsonèl li pou achte yon ti manje zwazo ke yo te mete deyò fenèt chanm li a. Kounye a li renmen gade zwazo yo ak ekirèy ke li atire. Grant pase tan tou nan pak la ak yon zou ki tou pre. Aktivite sa yo benefisye li pèsonèlman epi amelyore kalite lavi l paske yo enterese l e yo enplike l ak lòt moun nan kominote a.

Anplwaye rezidansyèl yo te itilize tou alokasyon pèsonèl Grant pou achte yon kamera ak albòm foto pou li. Yo ede l ekri non bèt yo bò kote foto li pran nan pak la, nan zou ak nan chanm li. Nan jou lapli, anplwaye yo ede Grant travay sou albòm bèt li yo. 

Manadjè swen Grant te jwenn yon volontè ak yon kamyon, epi kounye a li ale obsève zwazo ak yon lòt manm nan kominote a.

Detèmine preferans yon moun

Lè w ap chèche opinyon sou chwa pou depans pèsonèl, yo ta dwe poze kesyon sa yo:

 • Ki kote moun nan pi renmen? 
 • Ki moun ki pi enpòtan nan lavi moun nan? 
 • Ki kapasite inik, kado, preferans ak enterè moun nan?
 • Ki bagay ki fè moun nan pi kontan?
 • Ki nivo aktivite moun nan? Èske yo se yon moun maten oswa yon moun lannwit? Èske yo gen gwo enèji oswa sedantèr?
 • Ki sitiyasyon sansoryèl moun nan renmen? Konsidere reyaksyon yo nan limyè klere, manyen, son, odè ak gou. 
 • Ki sa moun nan pito lè manje deyò - manje vit oswa manje amann, tab oswa izolwa? Èske moun nan gen yon rejim espesyal oswa renmen atik espesyal nan meni an?  

Repons kesyon sa yo ap ede nan planifikasyon ak detèmine:

 • Kote moun nan ka vin yon kliyan valè
 • Ki aktivite kominotè ki pote moun nan ansanm ak moun ki pataje menm enterè yo 
 • Fason ke moun nan ka rankontre nouvo moun ak apwofondi amitye ak relasyon ak lòt moun
 • Kit moun nan ka patisipe nan klib, òganizasyon sèvis, evènman sivik, òganizasyon etnik oswa kiltirèl, espò, gwoup sante ak kondisyon fizik ak gwoup sipò kominotè ak pèsonèl. 

Planifikasyon Depans Pèsonèl

Lè yon ajans rezidansyèl sètifye jere alokasyon pèsonèl pou yon moun, planifikasyon anyèl depans pèsonèl pou moun sa a obligatwa. Planifikasyon dwe enplike moun nan ak ekip yo. Ekip la ta dwe gen ladann moun nan, manadjè swen yo, manm fanmi ki enplike yo, defansè, anplwaye ki soti nan rezidans moun nan, anplwaye ki soti nan yon pwogram ki pa rezidansyèl, founisè swen fanmi yo ak nenpòt moun ki pral okipe alokasyon pèsonèl pou moun nan. Dokimantasyon planifikasyon depans sa a dwe enkòpore nan yon Plan Depans Pèsonèl (PEP).

Kondisyon legal yo

 • Règleman OPWDD egzije yon Plan Depans Pèsonèl (PEP) ekri anyèl ki gen ladann yon Evalyasyon Jesyon Lajan (MMA). 
 • Kopi PEP ak MMA dwe mete nan dosye moun nan rezidans lan
 • PEP a ta dwe an akò ak plan abilitasyon/tretman an ak plan pou sipèvizyon pwoteksyon
 • Moun nan, ajans rezidansyèl yo, defansè yo ak manadjè swen an dwe genyen yon kopi PEP a (enfòmasyon ki soti nan PEP a kapab pataje tou ak lòt pati ki enplike yo si sa nesesè, men sèlman apre yo fin mande moun nan ak defansè yo)


Evalyasyon Jesyon Lajan (MMA)

Planifikasyon depans pèsonèl se yon pwosesis. Li kòmanse ak yon Evalyasyon Jesyon Lajan (MMA) ak kreyasyon yon PEP. Règleman alokasyon pèsonèl mande pou ekip chak moun ranpli yon MMA. Sa a aplike a tout moun k ap resevwa alokasyon pèsonèl ki jere pa DDSOO oswa ajans volontè.

Evalyasyon an fèt chak ane ak PEP a epi li dwe montre:

 • Kapasite moun nan jere lajan poukont li  
 • Kantite lajan moun nan ka jere poukont li
 • Frekans yo ka bay lajan yo (pa egzanp, $10 pa semèn)

Kèk atik pou konsidere lè w ap devlope MMA yo se:

 • Konpreyansyon moun nan nan konsèp nan lajan
 • Enterè yo demontre nan achte atik oswa sèvis poukont yo
 • Enterè yo oswa kapasite yo pou kenbe lajan ak fè acha
 • Kit yo rekonèt diferans ki genyen ant valè pyès monnen ak lajan papye
 • Konsyans yo ke yo ta dwe resevwa chanjman ak kantite lajan an

Plan Depans Pèsonèl (PEP)

PEP a se yon gid pou itilize alokasyon pèsonèl chak mwa ak resous moun nan pandan 12 pwochen mwa yo pou atik moun nan kounye a vle oswa ka vle alavni. Plan an ta dwe kite moun nan gen anpil chwa ke posib, epi li ka gen ladann fè makèt pèsonèl oswa atik liks, amizman, vakans, vizit lakay ak fanmi, oswa lòt depans. PEP a dwe gen ladan l yon deskripsyon resous antisipe moun nan, alokasyon pèsonèl ak depans ki prevwa sou yon baz anyèl ak/oswa chak mwa. Si yon moun gen yon kat kredi oswa yon prè ke l ap peye, peman yo ta dwe reflete nan PEP la. Kantite lajan an bay nan PEP a pou moun nan okipe poukont li dwe konsistan avèk MMA a. 

PEP a se yon dokiman fasil rekonèt ki satisfè egzijans legal planifikasyon finansye anyèl epi ki konsidere:

 • Bezwen chak jou ak alontèm yon moun
 • Atik espesyal tankou vakans, gwo acha, oswa yon kont antèman 
 • Salè, lòt revni ak resous kòm sous fon pèsonèl

DDSOO oswa ajans volontè bay anplwaye oswa founisè swen pou fanmi ki fè alokasyon pèsonèl ak moun nan responsablite pou kontwole PEP la. Zot travay se pou asire ki personal allowance depans i anliny avek PEP. Demann pou lajan ki pa swiv PEP a ta dwe diskite ak moun nan ak ekip la pou yo ka fè ajisteman nan PEP a si sa nesesè. Lè w suiv plan an, DDSOO oswa ajans volontè a pral asire chwa yon moun pou depans yo pral reyalize. Apre PEP a tou diminye nesesite pou depans dènye minit pou kenbe moun nan anba limit resous pou Medicaid oswa SSI.

Malgre ke manadjè swen an ta dwe yon manm nan ekip ki kreye PEP a ak MMA a, kondisyon sa yo pa sèvis Medicaid. Yo pa kapab bay manadjè swen an responsablite ekri, kontwole oswa odit PEP oswa MMA. 

Piske enterè moun nan ka chanje, plan an ka chanje nenpòt ki lè, men li dwe mete ajou omwen yon fwa chak 12 mwa. Yon chanjman nan sante oswa sipò fanmi an ka yon rezon pou revize plan an tou. Se travay ekip la pou note chanjman sa yo epi fè aranjman pou chanjman nan plan an. DDSOO oswa ajans volontè ki jere alokasyon pèsonèl la etabli ki jan yo ka modifye yon plan depans pèsonèl ak ki moun ki ka modifye li. Plan an pa ranplase Ledger la an tèm de dokiman sou depans aktyèl la; li se yon gid pou moun ki ede moun nan fè chwa finansye. Li pa dwe itilize pou limite opòtinite moun nan pou depans pèsonèl. Sèvi ak plan an ka ede moun yo bidjè revni yo pou aktivite yo pi renmen oswa vakans yo pa afekte pa acha enpilsyon souvan, men li ta dwe fleksib ase pou pèmèt yo chanje lide. 

Divizyon Amelyorasyon Kalite OPWDD a pral tcheke pou yon PEP ak prèv ke planifikasyon depans yo mete ajou omwen chak ane pou reflete fleksibilite ak priyorite aktyèl pou chak moun.

Alokasyon pèsonèl pa dwe janm kenbe nan men yon moun pou nenpòt ki rezon.

Evalyasyon Jesyon Lajan ak Fòm Egzanp Plan Depans Pèsonèl

Paj kap vini yo genyen fòma echantiyon pou MMA ak PEP. Fòm sa yo disponib tou pou telechaje sou sitwèb OPWDD la:

MMA: https://opwdd.ny.gov/system/files?file=documents/2020/03/money_management_0-5.pdf

PEP: https://opwdd.ny.gov/system/files/documents/2020/02/personal-expenditure-plan-pep-form-sample.pdf

Echantiyon yo