Sa a se pou avize w ke dokiman pou sèvis IRA Rezidansyal abilitasyon delivre nan oswa apre 1ye jiyè 2002 dwe satisfè kritè ki tabli anba a. Kritè sa yo aplike pou sèvis IRA Rezidansyal abilitasyon yo bay moun ki enskri nan dispans Sèvis nan Kay ak Kominote (HCBS), ansanm ak moun ki pa enskri yo. Egzijans pou dokimantasyon sèvis ki tabli nan Memorandòm Administratif sa a ranplase egzijans pou dokiman sèvis odit fiskal yo adrese nan Kle pou Sèvis Endividyalize, Manyèl Règleman HCBS pou dispans OMRDD a. Estanda bon jan kalite sèvis nan Kle a rete menm jan an.