ADM# 2022-01 Nivo Sipèvizyon (LOS)

Objektif Memorandòm Direktiv Administratif sa a (ADM) se amelyore kalite swen yo bay moun ki resevwa sèvis ak sipò otorize pa Biwo pou Moun Andikape Devlopman (OPWDD), Memorandòm Administratif (ADM) sa a etabli tèminoloji konsistan, definisyon, ak faktè pou konsidere lè w ap planifye, dokimante, ak bay Nivo Sipèvizyon (LOS) ki nesesè yo bay moun k ap resevwa sèvis yo. Règleman ak pwosedi Ajans ki gen rapò ak LOS dwe enkòpore nivo sipèvizyon ki santre sou moun ki defini nan la a.

ADM sa a pa fèt pou preskri sikonstans ki mande yon LOS defini. Ekip planifikasyon tretman/pwogram yo fè detèminasyon yo epi yo adapte yo pou satisfè bezwen moun nan nan anviwònman respektif yo. Gid sa a pa ranplase oswa ranplase okenn règleman oswa lwa ki gen rapò ak sante, sekirite, entèvansyon konpòtman, oswa sèvis klinik.