ADM #2023-03 Dwa pou Aktivite Seksyèl ak Wòl Konsantman

Objektif Memorandòm Administratif sa a (ADM) se pou afime ke moun ki gen andikap entelektyèl ak devlòpmantal (“moun”) gen dwa konsènan ekspresyon seksyèl ak aktivite seksyèl epi asire dwa sa yo pa refize san nesesite. Anplis de sa, ADM sa a esplike pwosedi yo itilize pou detèmine oswa evalye kapasiteyon moun pou fè yon chwa enfòme konsènan aktivite seksyèl si enkyetid yo soulve nan sans sa a. Finalman, ADM sa a ofri konsèy pou founisè yo konsènan devlopman fòmasyon ak sipò pou moun ki bezwen edikasyon adisyonèl ak sipò sou sijè sa a.