ADM #2023-04 Inisyativ Prevansyon Toufe

Memorandòm Direktiv Administratif sa a (ADM) tabli egzijans Biwo pou Moun Andikape Devlòpmantal yo (OPWDD) Choking Prevention Initiative (CPI). Toufe ka rive trè rapid, men ensidan potansyèl nan toufe ka evite lè l sèvi avèk bon sipèvizyon, obsèvasyon, ak fòmasyon.  Fòmasyon Inisyativ Prevansyon Toufe a asires inifòmite ak kontinwite fòmasyon pou tèminoloji ak definisyon konsistans manje ak likid pou tout anplwaye aplikab atravè eta a. Ansanm nou ka amelyore sante ak sekirite moun k ap sèvi nan sistèm OPWDD la, pandan n ap kreye yon eksperyans manje agreyab.