ADM #2023-05 Gid Akò Okipasyon

Objektif Memorandòm Administratif la (ADM) se pou tabli egzijans ak direktiv pou akò lokasyon ki obligatwa dapre règleman federal yo pou anviwònman rezidansyèl OPWDD ki sètifye ki finanse atravè Egzansyon OPWDD nan OPWDD's Comprehensive Home and Community-Based Services ("HCBS") jan sa otorize anba. seksyon 1915(c) Lwa Sekirite Sosyal federal la. OPWDD pa ekzije ke founisè yo itilize yon dokiman espesifik men li te ajoute yon modèl akò lokasyon nan ADM sa a kòm yon konvenyans pou founisè yo itilize kòm yon modèl posib pou pwòp akò yo.