ADM #2023-07 Gid pou relasyon pozitif yo ofri plis opòtinite pou tout moun (PROMOTE)

Biwo pou Moun ki gen Andikap Devlopman (OPWDD) pran angajman fò pou bay anplwaye yo konpetans ki nesesè pou sipòte moun ki gen Andikap Entelektyèl ak/oswa Devlopman (I/DD). Memorandòm Administratif sa a (ADM) esplike kourikoulòm ak pwogram fòmasyon ki apwouve yo, Relasyon Pozitif Ofri Plis Opòtinite Pou Tout Moun (PROMOTE), epi li etabli kondisyon pou fòmasyon, sètifikasyon, aplikasyon, ak siveyans pwogram sa a.

 

PWOMOTE se sitou konsantre sou sipòte moun ki gen I/DD pou yo viv yon kalite lavi ki pi rich ak pi plen atravè sipò konpòtman pozitif ki santre sou moun. Pwogram nan estriktire plis pou sipòte moun yo pandan tan estrès oswa lè yo vilnerab, bay anplwaye yo zouti adisyonèl pou reponn san danje pandan yon kriz konpòtman epi kreye yon kilti pozitif an jeneral kote ekip yo travay ansanm efektivman.