ADM #2024-01 Imobilizasyon Medikal/Estabilizasyon Pwoteksyon (MIPS) ak Sedasyon pou Randevou Medikal/Dant.

Yon pati nan misyon OPWDD pou sipòte moun ki gen andikap devlòpmantal gen ladan ke moun ki gen andikap devlòpmantal pral gen epi kenbe yon bon sante. Pou pèmèt sa, OPWDD rekonèt ke moun ki gen andikap nan devlopman ka bezwen imobilizasyon medikal/estabilizasyon pwoteksyon (MIPS) ak/oswa sedasyon pandan randevou medikal oswa dantè pou fasilite konfò ak koperasyon moun k ap resevwa sèvis la, pou anpeche blesi, epi pou pwoteje sante ak sekirite moun nan ak/oswa lòt moun. Yo dwe itilize MIPS ak/oswa sedasyon sèlman lè sa nesesè pou bay avèk siksè tretman medikal oswa dantè ki nesesè, epi pa gen okenn lòt teknik akseptab nan klinik ki ta apwopriye oswa efikas.

ADM sa a defini imobilizasyon medikal/estabilizasyon pwoteksyon (MIPS) ak sedasyon epi li etabli kondisyon ki gen rapò ak pèfòmans MIPS ak administrasyon sedasyon. Yo ka itilize MIPS ak sedasyon pou randevou medikal oswa dantè sèlman dapre ADM sa a.