Dekrè Egzekitif #38

Apèsi sou lekòl la

Dekrè Egzekitif #38 "anpeche (yo) lajan piblik yo detounen nan konpansasyon twòp ak depans administratif ki pa nesesè yo, epi ... asire (yo) ke dola kontribyab yo ap itilize pou ede Nouyòkè ki nan bezwen" ( Dekrè Egzekitif #38). Sitwèb sa a sèvi kòm yon sous enfòmasyon pou founisè k ap resevwa lajan Eta a ak peman Leta otorize epi li pèmèt founisè yo opòtinite pou aplike pou yon dispans kont limit Dekrè Egzekitif la ak règleman ki akonpaye yo.

 

Dokiman oryantasyon 

Somè yon demann
Fèy Travay Detèminasyon

Detèminasyon se pwosesis kote moun/antite yo detèmine si yo se yon Founisè ki garanti oswa ou pa.

Aplike oswa Soumèt

Founisè ki garanti yo ki depase (oswa ki pwojè depase) limit regilasyon EO38 yo ka mande yon Egzansyon.