Lèt Enfòmasyon: Maske

Lèt enfòmasyon sa a se pou notifye founisè OPWDD yo ke Depatman Sante Eta New York (NYSDOH) te pibliye yon Avi sou Sante nan dat 8 janvye 2024 pou tout founisè swen sante yo, lopital, mezon retrèt yo, etablisman swen pou granmoun, famasyen yo, ak depatman sante lokal yo ki rekòmande maske nan swen sante. ak enstalasyon rezidansyèl yo.