Apèsi sou lekòl la

Nan dat 1ye novanm 2022, OPWDD te pibliye Plan Estratejik 2023-2027 li a, apre fidbak ak diskisyon moun ki konsène yo ki te kòmanse an 2021 e ki te kontinye an 2022 ak revizyon yon bouyon plan. Plan Estratejik la dekri pi gwo priyorite pou politik OPWDD ak efò planifikasyon pou plizyè ane kap vini yo.

2023-2027 Plan Estratejik

Delè planifikasyon

Prentan 2021

  • Lanse paj wèb Planifikasyon Estratejik yo
  • Fè sesyon pou tande fowòm rejyonal yo
  • Kolekte opinyon ekri ak vèbal

Ete 2021

  • Rankontre ak tout gwoup moun ki gen enterè yo pou diskite sou estrateji yo epi rasanble opinyon yo 

Otòn 2021

  • Devlope Draft Plan Estratejik la lè l sèvi avèk fidbak moun ki gen enterè yo bay yo

Prentan 2022

  • Pibliye Pwojè Plan Estratejik pou revizyon piblik la
  • Odyans Piblik pou kolekte fidbak ekri ak vèbal

Ete 2022

  • Fè reyinyon piblik rejyonal yo pou kolekte fidbak

Otòn 2022

  • Finalize plan ki baze sou fidbak
  • Pibliye plan final la epi soumèt bay lejislati Eta New York

Repons DDAC a Plan Estratejik

Fowòm Planifikasyon Estratejik ak Odyans

2023-2027 Pwojè Plan Estratejik

Gade tout vèsyon tradui Plan Estratejik la.

2023-2027 BOUYO PLAN ESTRATEJIK

Fowòm rejyonal yo

Kat la se yon reprezantasyon kote OPWDD te òganize fowòm rejyonal yo nan ete 2022.

Fowòm rejyonal yo te fèt nan Buffalo, Rochester, Syracuse, Binghamton, Schenectady, Plattsburgh, Westchester, Long Island, Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn, ak Staten Island.