Apèsi sou lekòl la

OPWDD pral lage yon nouvo Plan Estratejik Konpreyansif Eta 2023-2027 nan Otòn 2022 apre repons ak diskisyon moun ki konsène yo ki te kòmanse an 2021 epi ki te kontinye an 2022 ak revizyon yon bouyon plan.

Plan Estratejik 2023-2027 la pral genyen pi gwo priyorite pou politik OPWDD ak efò planifikasyon pou plizyè ane kap vini yo.

Enskri pou yon fowòm an pèsòn

Delè planifikasyon

Prentan 2021

  • Lanse paj wèb Planifikasyon Estratejik yo
  • Fè sesyon pou tande fowòm rejyonal yo
  • Kolekte opinyon ekri ak vèbal

Ete 2021

  • Rankontre ak tout gwoup moun ki gen enterè yo pou diskite sou estrateji yo epi rasanble opinyon yo 

Otòn 2021

  • Devlope Draft Plan Estratejik la lè l sèvi avèk fidbak moun ki gen enterè yo bay yo

Prentan 2022

  • Pibliye Pwojè Plan Estratejik pou revizyon piblik la
  • Odyans Piblik pou kolekte fidbak ekri ak vèbal

Ete 2022

  • Fè reyinyon piblik rejyonal yo pou kolekte fidbak

Otòn 2022

  • Finalize plan ki baze sou fidbak
  • Pibliye plan final la epi soumèt bay lejislati Eta New York

2023-2027 Pwojè Plan Estratejik

Gade tout vèsyon tradui Plan Estratejik la.

2023-2027 BOUYO PLAN ESTRATEJIK

Bouyon Plan Estratejik Lang Plas

Gade tout vèsyon tradui nan dokiman Plan Plan Estratejik nan lang klè. 

Pwojè Plan Estratejik la
nan langaj senp

Feedback ekri

Ranpli yon fòm sou entènèt

Remake byen ke fòm nan bay kòmantè ekri. Moun ki vle soumèt kòmantè alekri atravè fòm fidbak sou entènèt la oswa atravè [email protected] ta dwe soumèt kòmantè yo anvan 29 jiyè 2022.

Fòm ki tradui sou entènèt

Fòm Feedback nan Italyen

Fòm Feedback an Ayiti

Fòm Feedback an Ris

Fòm Feedback nan Yiddish

Fòm Feedback an Panyòl

Fòm Feedback an arab

Fòm Feedback nan Koreyen

Fòm Feedback nan Polonè

Fòm Feedback nan Chinwa

Fòm Feedback nan Bengali

Odyans nan tout Eta a

 5.07 Pwojè Plan Estratejik Odyans Piblik nan tout Eta 8 jen 2022
5.07 Pwojè Plan Estratejik Odyans Piblik nan tout Eta 9 jen 2022

Fowòm rejyonal yo

Kote Dat Tan Venue Flyer
Plattsburgh 22 jen 2-4 pm

Defans ak Sant Resous
(Clinton County Arc)
279 New York Road
Plattsburgh, NY 12901

Plattsburgh Flyer
Binghamton 28 jen 3-5 pm

Southern Tier Endepandans Center (STIC)
135 E Frederick St.
Binghamton, NY 13904

Binghamton Flyer
Queens 7 jiyè 12-2 pm

Queens DDRO
Chanm VC2, Sousòl
80-45 Winchester Blvd, Bilding 80
Queens Village, NY 11427

Sou entènèt jwèt Queens Flyer
Long Island 8 jiyè 10 am-12 pm

Biwo Rejyonal OPWDD
415 Oser Avenue
Hauppauge, NY 11788

Sou entènèt jwèt Long Island Flyer
Staten Island 8 jiyè 3:30-5:30 pm

Elizabeth A. Connelly Center,
930 Willowbrook Road,
Bilding 41 A
Staten Island, NY 10314

Staten Island Flyer
Rejyon Kapital 11 jiyè 11 am-1 pm OD Heck jimnazyòm
500 Balltown Road, Bilding 4,
Schenectady, NY 12304
Flyer rejyon kapital la
Rochester 18 jiyè 3:30-5:30 pm

Mary Cariola Children's Center
1000 Elmwood Ave.
Rochester, NY 14621

Rochester Flyer
Buffalo 19 jiyè 1-3 pm

Biwo Rejyonal OPWDD &
SANYS nan Western NY

1021 Broadway Street
4yèm etaj, gwo sal konferans
Buffalo, NY, 14212

Sou entènèt jwèt Buffalo Flyer
Syracuse 26 jiyè   TBD  
Manhattan 2 Out 1-3 pm

Konsèy Entè-Ajans pou Andikap Devlopman (IAC)
150 West 30th St.
15yèm etaj
New York, NY 10001

Manhattan Flyer
Brooklyn 2 Out 6-8 pm Heartshare Brooklyn Day Aabilitasyon
177 Livingston St.,
2yèm etaj
29 Gallatin Pl.
Brooklyn, NY 11201
Brooklyn Flyer
Bronx 3 out   TBD  
Westchester 3 out   TBD  

Lè OPWDD rekonèt epi respekte kèk moun ki gen enterè yo ka pa alèz ak reyinyon an pèsòn, OPWDD pral bay plis opòtinite odyans piblik vityèl sou Pwojè Plan Estratejik 2023-2027 la.Dat ak lè yo pral anonse byento.  

Pou enskri pou yon fowòm an pèsòn sou Pwojè Plan Estratejik 2023-2027 OPWDD a: Enskri La a