Komite Sèvis Sipò pou Fanmi Eta a (FSS)

Komite Sèvis Sipò pou Fanmi Eta a (FSS)

Apèsi sou lekòl la

Komite Sèvis Sipò pou Fanmi (FSS) Statewide Family Support Services (FSS) se yon reprezantan nan chak nan diznèf Konsèy Konsiltatif Sèvis Sipò pou Fanmi (FSS) lokal atravè eta a. Konsèy lokal yo konpoze de moun ki gen andikap nan devlopman ak manm fanmi yo. Yo planifye, kowòdone ak kontwole livrezon Sèvis Sipò pou Fanmi atravè eta a. Pwogram Sèvis Sipò pou Fanmi yo (FSS) ede fanmi k ap pran swen yon fanmi ki gen yon andikap devlòpmantal lakay yo nan bay moun k ap bay swen an èd, amelyore estabilite fanmi an epi prezève inite fanmi an. 

Manm

Reyinyon yo

Konsèy Konsiltatif Lokal yo

Diznèf Konsèy Konsiltatif Sèvis Sipò pou Fanmi lokal ki fòme ak moun ki gen andikap nan devlopman ak manm fanmi yo ede planifye, kowòdone ak kontwole livrezon Sèvis Sipò pou Fanmi atravè eta a.

Komite Sèvis Sipò pou Fanmi nan tout Eta a gen yon reprezantan nan chak nan dinnèf Konsèy Konsiltatif Sèvis Sipò pou Fanmi lokal yo epi li bay OPWDD konsèy konsènan bezwen sipò fanmi yo ak konsepsyon, aplikasyon ak siveyans Sèvis Sipò pou Fanmi yo.

Si w ta renmen jwenn plis enfòmasyon sou Konsèy Konsiltatif Sèvis Sipò pou Fanmi lokal yo oswa Komite Sèvis Sipò pou Fanmi Eta a, oswa si w ta renmen patisipe, kontakte Biwo Rejyonal ou a.