Planifikasyon Estratejik

Ikon Plan Estratejik

Planifikasyon pou lavni an

OPWDD plan pou sipò ak sèvis ki satisfè bezwen moun yo, yo aksesib epi dirab.

Amelyore sistèm sèvis nou an

OPWDD te idantifye zòn ki gen gwo bezwen pou re-konsantre efò nou yo epi defini objektif nou pou prezan ak avni sèvis yo. Nou pran angajman pou kreye yon sistèm livrezon sèvis nan Eta New York ki asire aksè, ekite ak dirab pandan n ap adrese bezwen moun nou sipòte yo. Nou kwè tout Nouyòkè elijib ki gen yon andikap devlòpmantal merite yon opòtinite egal pou jwenn aksè nan sèvis OPWDD kèlkeswa kote yo abite nan eta a, laj yo oswa etnisite yo. 

Pou asire yon sistèm livrezon sèvis efikas, efikas ak ekitab pou Nouyòkè ki gen andikap devlòpmantal, nou te envite moun ki gen enterè yo kòmande yo sou sistèm sèvis la pou enfòme n ap pran desizyon. Pou ede nou reyalize objektif sistèm nou yo, an 2021 nou te lanse yon nouvo pwosesis planifikasyon estratejik ki te lakòz pwodiksyon Plan Estratejik 2023-2027 nou an pou kominike pespektiv senk ane nou an.

Done sa yo bay enfòmasyon sou moun ki gen andikap devlòpmantal nan Eta Eta New York ki garanti anba pwogram Medicaid la ak anplwaye yo.