Planifikasyon Estratejik

Plan Estratejik 5.07 konplè

Planifikasyon pou lavni an

OPWDD pran angajman pou l planifye yon sistèm ki pi dirab, ekitab ak aksesib
Amelyore sistèm sèvis nou an

OPWDD te idantifye zòn ki gen gwo bezwen pou re-konsantre efò nou yo epi defini objektif nou pou prezan ak avni sèvis yo. Nou pran angajman pou kreye yon sistèm livrezon sèvis nan Eta New York ki asire aksè, ekite ak dirab pandan n ap adrese bezwen moun nou sipòte yo. Nou kwè tout Nouyòkè ki elijib ki gen yon andikap devlòpmantal merite opòtinite egal pou jwenn aksè nan sèvis OPWDD kèlkeswa kote yo abite nan eta a, laj yo oswa etnisite yo. 

Pandan n ap travay pou konstwi yon sistèm livrezon sèvis efikas, efikas ak ekitab pou Nouyòkè ki gen andikap devlòpmantal, n ap chèche jwenn repons moun ki konsène yo pou enfòme desizyon nou pran yo. Pou ede nou akonpli objektif sistèm nou yo, nou te lanse yon nouvo pwosesis planifikasyon estratejik ki pral lakòz pwodiksyon yon Plan Estratejik 5.07 pou kominike pespektiv senk ane nou an.

5.07 Plan
OPWDD ap devlope yon nouvo pwosesis planifikasyon estratejik pou tout ajans la pou pi byen aliman operasyon ak resous òganizasyonèl yo, ak misyon ak objektif pi laj li yo.
Lwa sou Plan Sekou Ameriken (ARPA)
Finansman Federal pou Avanse Sèvis Kay ak Kominote
Done
Aprann plis sou kiyès ki sèvi ak sèvis OPWDD ak ki kalite sèvis yo itilize pi plis.