Plan 5.07 la nan langaj klè

Tanpri gade tout vèsyon tradui nan rezime Plan Estratejik la ki anba a.

Gen plis enfòmasyon sou planifikasyon estratejik OPWDD disponib nan https://opwdd.ny.gov/strategic-planning .