Rezime Feedback Townhall ak Gwoup Konsantre: Endividi, Fanmi, ak Sipò Natirèl

Guidehouse ap evalye Biwo New York Statepou Moun Andikape Devlòpmantal yo (OPWDD) pou bay rekòmandasyon konsènan yon tranzisyon potansyèl nan swen jere oswa yon lòt sistèm livrezon sèvis ki ta ka ede OPWDD pi byen sipòte moun ki gen andikap nan devlopman. Pou konprann ki jan yo ap sipòte moun kounye a, Guidehouse te fè diskisyon nan minisipalite ak founisè yo ak Òganizasyon Kowòdinasyon Swen yo (CCO) ak moun ki gen andikap devlopman, manm fanmi yo ak lòt sipò natirèl. 

Pou aprann plis, vizite paj Managed Care Assessment nou an.