Tranzisyon Planifikasyon Flyer

Tout elèv mande, "Kisa mwen pral fè ak lavi mwen apre lekòl?" Lekòl yo itilize pwosesis planifikasyon tranzisyon an pou ede elèv ki gen andikap ak fanmi yo planifye pou lavi apre lekòl segondè. Gade fichye a nan lang ou pi pito.