Montaj moun k ap itilize sèvis OPWDD

Kalite Sèvis

Viv, travay epi patisipe nan kominote w la avèk èd sipò ak sèvis OPWDD
Sipò ak sèvis ki santre sou moun ki ede w viv lavi w vle viv la

Atravè OPWDD, ou ka jwenn sipò ak sèvis ki ka ede fanmi w sipòte w pou w viv nan kay fanmi w; asistans pou w viv poukont ou nan kominote w chwazi a; ede si ou vle travay, patisipe nan opòtinite volontè oswa lòt kalite patisipasyon nan kominote a; ak asistans pou jwenn aksè nan sèvis ou bezwen pou viv lavi ou, tankou konekte ou ak sipò klinik oswa terapetik.

Satisfè Bezwen Ou yo
Travay

Si ou gen yon objektif pou travay nan kominote a, men ou bezwen asistans pou aprann ladrès oswa èd nan travay la, OPWDD ofri plizyè sèvis travay ki ta ka ede satisfè bezwen ou yo.

 

Jwenn travay Stouye

Sèvis lajounen

Si yon travay pa bon chemen pou ou, men ou vle vin pi endepandan epi vin yon manm aktif nan kominote w la, OPWDD ofri sèvis abilitasyon lajounen ki bay sipò pèsonèl, sosyal ak pwofesyonèl.  

 

Planifye jounen w

 

Lojman

OPWDD ka ede w bay sipò pou w viv nan kay fanmi w oswa nan yon lòt kay nan kominote w poukont ou oswa avèk lòt moun pou w ka endepandan ke posib. 

 

Viv nan kominote a

 

Lòt opsyon sipò

Teknoloji Asistans, E-Mods & V-Mods
Teknoloji Asistans, Modifikasyon Anviwònman, ak Modifikasyon Veyikil yo se tout sipò ou ka mande atravè OPWDD Comprehensive Waiver. Sipò sa yo ka ede w viv nan pwòp plas ou, oswa ak fanmi w, epi fè pati kominote w.
Jwenn èd

Imèl kesyon w yo oswa fidbak yo bay Infoline OPWDD la

 

Imèl nou

Pou plis enfòmasyon sou kalite sèvis, kontakte biwo rejyonal Front Door ou a 

 

Kontakte nou