Moun ki sèvi ak chèz woulant ak Teknoloji Asistans

Teknoloji Asistans, Modifikasyon Anviwònman, ak Modifikasyon Veyikil

Teknoloji Asistans, Modifikasyon Anviwònman, ak Modifikasyon Veyikil

Apèsi sou lekòl la

Teknoloji Asistans, Modifikasyon Anviwònman, ak Modifikasyon Veyikil yo se tout sipò ou ka mande atravè OPWDD Comprehensive Waiver. Sipò sa yo ka ede w viv nan pwòp plas ou, oswa ak fanmi w, epi fè pati kominote w. Manadjè Swen w lan ka ede w deside si w bezwen nenpòt nan sipò sa yo epi mete enfòmasyon sa yo nan Plan lavi w. Gendwa lè Manadjè Swen ou a ap ede w jwenn yon evalyasyon espesyal pou ede w deside sa w bezwen. Manadjè Swen ou a ap travay tou ak Biwo OPWDD nan rejyon w la pou l soumèt yon demann sèvis pou ou. Si OPWDD apwouve demann sèvis ou, Manadjè Swen ou a ap travay avèk Biwo Rejyonal OPWDD pou ede ak rès pwosesis la pou jwenn sa ou bezwen.

Teknoloji Asistans

Teknoloji Asistans se yon atik ki ede w vin endepandan ke posib. Teknoloji Asistans ka ede w ogmante ladrès pou w viv chak jou oswa kenbe konpetans ou genyen yo. Ou ka jwenn èd tou pou w chwazi pi bon aparèy oswa ekipman pou satisfè bezwen w yo epi jwenn fòmasyon sou fason pou w itilize li.

Egzanp: Yon pwogram pou yon aparèy kominikasyon, yon aplikasyon pou ede w deplase nan kominote w la.

Modifikasyon anviwònman (E-Mods)

Modifikasyon Anviwònman yo se chanjman ki fèt lakay ou pou ede w viv poukont ou e an sekirite ke posib.

Egzanp yo enkli: Yon ranp nan pòt devan ou, yon douch woulo liv nan twalèt ou. Anplis modifikasyon fizik sa yo nan kay la, E-Mods ka gen ladan modifikasyon ki abòde defisi sansoryèl ou yo, tankou sistèm idantifikasyon Braille ak detektè lafimen limyè strobo ak aparèy alam ak modifikasyon ki ankouraje yon anviwònman ki pi an sekirite pou moun ki gen konpòtman difisil, tankou fenèt. pwoteksyon, ranfòsman mi yo, aparèy siyal pòt louvri ak fini miray dirab.

 

Modifikasyon machin yo

Modifikasyon Veyikil yo se chanjman nan machin ou, oswa nan machin fanmi ou itilize pou ede ou, pou ou ka soti nan kominote w an sekirite.

Egzanp: Yon asansè pou ede w antre ak soti nan yon machin ak ekipman pou ede chèz woulant ou rete an plas pandan machin nan ap deplase.

Lòt Sous

Lòt Sous: Gen kèk sipò ou ka mande pou itilize nan sèvis Medicaid Durable Medical Equipment (DME) oswa nan lòt sous ki pa atravè OPWDD Kay ak Sèvis ki baze nan kominote a. Manadjè Swen ou a ap ede w deside sa w bezwen epi si sa w bezwen disponib atravè Medicaid DME oswa yon lòt sous. Lè sa a, Manadjè Swen ou a ta, pou non ou, swiv pwosesis la pou jwenn ou sa ou bezwen.

Pou plis enfòmasyon, oumenm ak Manadjè Swen ou a kapab revize enfòmasyon ki nan Memorandòm Administratif OPWDD sou Teknoloji Asistans, Modifikasyon Anviwònman ak Modifikasyon Veyikil la, ansanm ak Fich Konsèy ak Revizyon: https://opwdd.ny.gov/guidance-and -review-sheet-e-mod-v-mod

Dokiman ki asosye yo